ថ្នាំគ្រាប់

ថ្នាំគ្រាប់
តើវាមានសុវត្ថិភាពទេក្នុងការលេបថ្នាំអស់ជាច្រើនឆ្នាំដោយគ្មានការឈប់សម្រាក?
តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើខ្ញុំរាកបន្ទាប់ពីលេបថ្នាំរបស់ខ្ញុំ?
តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើខ្ញុំក្អួត ក្រោយពេលលេបថ្នាំរបស់ខ្ញុំ?
តើថ្នាំគ្រាប់អាចបង្ការការមានផ្ទៃពោះបានទេ ប្រសិនបើខ្ញុំកំពុងប្រើថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិច?
តើថ្នាំគ្រាប់មិនល្អសម្រាប់បរិយាកាសទេ?
តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើខ្ញុំចង់ចាប់ផ្តើមលេបថ្នាំនៅពេលផ្សេងគ្នាក្នុងមួយថ្ងៃ?
​ខ្ញុំខកខានលេបថ្នាំរបស់ខ្ញុំកាលពីម្សិលមិញ។ តើវាមានសុវត្ថិភាពទេក្នុងការលេបថ្នាំពីរគ្រាប់ក្នុងថ្ងៃតែមួយ?
​ខ្ញុំខកខានលេបថ្នាំ ឬខ្ញុំបានលេបថ្នាំយឺត។ តើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វី?
ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំហូរឈាមនៅចន្លោះពេលមករដូវ ?
​តើមានអ្វីកើតឡើង ប្រសិនបើខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ដែលមានល្វែងម៉ោងខុសគ្នា? តើខ្ញុំត្រូវសម្របពេលវេលាលេបថ្នាំរបស់ខ្ញុំទេ?
ហេតុអ្វីបានជាថ្នាំធ្វើឱ្យខ្ញុំចង្អោរ ?
តើវាជារឿងធម្មតាទេដែលកើតមុន ?
តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើខ្ញុំមានបញ្ហាចងចាំក្នុងការលេបថ្នាំ ?
តើខ្ញុំត្រូវព្រួយបារម្ភអំពីការកកឈាមដែរឬទេ?
ថ្នាំគ្រាប់នឹងផ្ដល់ឱ្យខ្ញុំនូវជំងឺមហារីកដែរឬទេ?
តើខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវព្រួយបារម្ភអំពីការហូរឈាមតិចៗទេ?