តើវាជារឿងធម្មតាទេដែលកើតមុន ?

​ថ្នាំគ្រាប់ភាគច្រើនជួយបំបាត់មុន។ ប្រសិនបើអ្នកគិតថាថ្នាំគ្រាប់បណ្តាលឱ្យកើតមុន សូមពិចារណាប្តូរទៅជាប្រភេទថ្នាំគ្រាប់មួយទៀត។
នៅតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពមែនទេ? ប្រសិនបើអ្នកសាកល្បងប្រើថ្នាំប្រភេទមួយទៀត ហើយវាមិនជួយអ្នក អ្នកក៏អាចប្តូរទៅប្រើវិធីសាស្ត្រអរម៉ូនមួយផ្សេងទៀតបានដែរ។ សូមពិចារណាកង ថ្នាំចាក់ ឧបករណ៍ផ្សាំ ឬ IUD។ ឬអ្នកអាចប្តូរទៅរកវិធីសាស្ត្រមិនមានអរម៉ូនដូចជាស្រោមអនាម័យខាងក្រៅ (បុរស)។
សាកល្បងវិធីផ្សេង៖ IUD
ស្រោមអនាម័យខាងក្នុង (ស្រី), ការផ្សាំ, IUD, ស្រោមអនាម័យ, កង, ឧបករណ៍ចាក់
.


ឯកសារយោង:

  1. FSRH The Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare. (Amended 2019). FSRH Guideline: Combined Hormonal Contraception. Retrieved from https://www.fsrh.org/standards-and-guidance/documents/combined-hormonal-contraception/