តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើខ្ញុំរាកបន្ទាប់ពីលេបថ្នាំរបស់ខ្ញុំ?

ការរាកជួនកាលអាចនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពថ្នាំរបស់អ្នកទេ។
រាករូសធ្ងន់ធ្ងរ (ច្រើនដងក្នុងមួយថ្ងៃ) អាចប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពថ្នាំរបស់អ្នក។
​អ្នកគួរតែប្រើវិធីសាស្ត្រទីពីរ (ដូចជាស្រោមអនាម័យ) ប្រសិនបើអ្នករាករូសធ្ងន់ធ្ងរ។ អ្នកគួរតែប្រើវិធីសាស្ត្របម្រុងទុករាល់ពេលដែលអ្នករួមភេទនៅពេលឈឺ ហើយរយៈពេល 7 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីអ្នកបានជាសះស្បើយ។
នៅតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពមែនទេ? ការភ្លេចលេបថ្នាំ ការក្អួតភ្លាមៗ ឬមានជំងឺរាករូសធ្ងន់ធ្ងរគឺជាមូលហេតុដែលថ្នាំគ្រាប់មានអត្រាបរាជ័យ 9%។ ប្រសិនបើវាមានគ្រោះថ្នាក់ពេកសម្រាប់អ្នក សូមប្រើវិធីសាស្ត្របម្រុងទុក។ ជម្រើសមួយទៀតគឺប្តូរទៅវិធីសាស្ត្រដែលត្រូវការការខិតខំតិចជាងនេះ។
សាកល្បងវិធីផ្សេង៖ ស្រោមអនាម័យ, ការផ្សាំ, IUD, កង.