​ខ្ញុំខកខានលេបថ្នាំ ឬខ្ញុំបានលេបថ្នាំយឺត។ តើខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វី?

លេបថ្នាំបន្ទាប់របស់អ្នកឱ្យបានឆាប់តាមដែលអ្នកចងចាំ ហើយប្រើវិធីសាស្ត្របម្រុងទុករយៈពេល 7 ថ្ងៃក្រោយ។ ប្រសិនបើវាជាថ្នាំដែលមិនមានអរម៉ូនក្នុងសប្តាហ៍ទី 4 សូមបោះចោលថ្នាំដែលមិនមែនជាអរម៉ូនសម្រាប់ថ្ងៃនោះ ហើយត្រឡប់ទៅកាលវិភាគវិញនៅថ្ងៃបន្ទាប់។
ប្រសិនបើអ្នកបានរួមភេទចាប់តាំងពីអ្នកបានខកខានកាលវិភាគ ហើយវាស្ថិតក្នុងរយៈពេលប្រាំថ្ងៃចុងក្រោយ អ្នកប្រហែលជាចង់ពន្យារកំណើតក្នុងករណីបន្ទាន់។


ឯកសារយោង:

  1. Family Planning NSW. (2015). The Combined Oral Contraceptive Pill. Retrieved from https://www.fpnsw.org.au/sites/default/files/assets/combined_oral_contraceptive_pill.pdf