ហេតុអ្វីបានជាថ្នាំធ្វើឱ្យខ្ញុំចង្អោរ ?

​សាកល្បងវិធីនេះ៖ ប្រសិនបើអ្នកចង់ប្រើថ្នាំគ្រាប់ប្រភេទបច្ចុប្បន្ន សូមសាកល្បងលេបវានៅពេលយប់។ អ្នកក៏អាចគិតអំពីការប្រើថ្នាំដែលមានអរម៉ូនអេស្ត្រូសែនតិចផងដែរ។
នៅតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពមែនទេ? អ្នកប្រហែលជាចង់សាកល្បងវិធីសាស្ត្រអរម៉ូនមួយផ្សេងទៀតដែលមិនលេបតាមមាត់ដូចជាការផ្សាំ IUD បំណះ កង ថ្នាំចាក់​
សាកល្បងវិធីផ្សេង៖ ការផ្សាំ, កង IUD, បំណះ, កង, ថ្នាំចាក់.


ឯកសារយោង:

  1. Reproductive Heath Access Project. (2019). The pill. Retrieved from https://www.reproductiveaccess.org/wp-content/uploads/2014/12/factsheet_pill.pdf