តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើខ្ញុំក្អួត ក្រោយពេលលេបថ្នាំរបស់ខ្ញុំ?

ប្រសិនបើអ្នកក្អួតក្នុងរយៈពេលពីរម៉ោងបន្ទាប់ពីលេបថ្នាំរបស់អ្នកសូមចាត់ទុកវាជាថ្នាំដែលខកខានលេប។ លេបថ្នាំគ្រាប់បន្ទាប់ក្នុងកញ្ចប់របស់អ្នកភ្លាមៗ។ ដូចជាស្រោមអនាម័យខាងក្នុង (ស្រី), ប្រើវិធីសាស្ត្រទីពីរ  សម្រាប់រយៈពេលប្រាំពីរថ្ងៃបន្ទាប់ដើម្បីឱ្យមានសុវត្ថិភាព។


ឯកសារយោង:

  1. SHINE SA. (2017). Fact Sheet: The Pill. Retrieved from https://www.shinesa.org.au/media/product/2015/04/The-Pill.pdf