តើថ្នាំគ្រាប់អាចបង្ការការមានផ្ទៃពោះបានទេ ប្រសិនបើខ្ញុំកំពុងប្រើថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិច?

Rifampin គឺជាថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិចតែមួយគត់ ដែលត្រូវបានបង្ហាញថាកាត់បន្ថយប្រសិទ្ធភាពនៃថ្នាំគ្រាប់។ ជាធម្មតាវាត្រូវបានគេប្រើដើម្បីព្យាបាលជំងឺរបេង។
ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការលេបថ្នាំ rifampin សូមពិគ្រោះជាមួយអ្នកផ្ដល់សេវារបស់អ្នកអំពីវិធីណាដែលល្អបំផុត។