​ខ្ញុំខកខានលេបថ្នាំរបស់ខ្ញុំកាលពីម្សិលមិញ។ តើវាមានសុវត្ថិភាពទេក្នុងការលេបថ្នាំពីរគ្រាប់ក្នុងថ្ងៃតែមួយ?

ប្រសិនបើអ្នកខកខានលេបថ្នាំគ្រាប់ ​នោះពេលខ្លះគេណែនាំឱ្យលេបថ្នាំពីរគ្រាប់ក្នុងមួយថ្ងៃ។ លេបថ្នាំពីរគ្រាប់យ៉ាងហោចណាស់ 10 ម៉ោងដាច់ពីគ្នាមិនគួរជាបញ្ហាទេ។ ការលេបថ្នាំក្នុងរយៈពេលជិតគ្នាអាចធ្វើឱ្យអ្នកចង្អោរបន្តិច ហើយអ្នកមិនចង់ក្អួតទេបន្ទាប់ពីលេបថ្នាំរួច។
ប្រសិនបើអ្នកចង់លេបថ្នាំពន្យារកំណើតជាប្រចាំជាការពន្យារកំណើតបន្ទាន់ អ្នកអាចលេបថ្នាំ 2–4 គ្រាប់ក្នុងពេលតែមួយបាន។
ប្រសិនបើវាមានរយៈពេលជាង 24 ម៉ោងចាប់តាំងពីថ្នាំគ្រាប់ចុងក្រោយ សូមប្រើវិធីសាស្ត្រទីពីរ ដូចជាស្រោមអនាម័យ  ដូចជាស្រោមអនាម័យ  ឬ ស្រោមអនាម័យខាងក្នុង (ស្រី)  រាល់ពេលដែលអ្នករួមភេទរយៈពេល 7 ថ្ងៃក្រោយ។