តើខ្ញុំត្រូវព្រួយបារម្ភអំពីការកកឈាមដែរឬទេ?

អ្នកមានហានិភ័យនៃការកកឈាមទាបបំផុត​ក្នុងពេលប្រើថ្នាំគ្រាប់។  មានលក្ខខណ្ឌហ្សែន និងវេជ្ជសាស្ត្រមួយចំនួន​ដែលបង្កើនហានិភ័យនៃការកកឈាមរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកមានប្រវត្តិធ្លាប់កកឈាម ឬការព្រួយបារម្ភជាក់លាក់អំពីការកកឈាម សូមពិគ្រោះជាមួយអ្នកផ្ដល់ថ្នាំពន្យារកំណើត ដើម្បីឱ្យដឹងថាតើថ្នាំគ្រាប់គឺជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកឬទេ។