តើខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវព្រួយបារម្ភអំពីការហូរឈាមតិចៗទេ?

ការហូរឈាមតិចៗ ដែលអាចកើតឡើងដោយប្រើវិធីផ្សេងៗគ្នាច្រើន មិនធ្វើឱ្យអ្នកបាត់បង់ឈាមច្រើនទេ ទោះបីវាហាក់ដូចជាបាត់ប​ង់ឈាមច្រើនក៏ដោយ។[8]
នៅតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពមែនទេ? អ្នកអាចមានសំណាងច្រើនជាងមុនជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រ ដែលផ្ដល់អរម៉ូនអេស្ត្រូសែនក្នុងអំឡុងពេលនៃវដ្តរដូវរបស់អ្នក។ ពិចារណាប្រើថ្នាំគ្រាប់ បំណះ ឬកងពន្យារកំណើត។
​សាកល្បងវិធីសាស្ត្រផ្សេង៖ IUD អរម៉ូន និងមិនមែនអរម៉ូន​


ឯកសារយោង:

  1. FSRH Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare. (Amended 2019). Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare Clinical Guidance: Progestogen-only Pills. Retrieved from https://www.fsrh.org/standards-and-guidance/documents/cec-ceu-guidance-pop-mar-2015/