តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើខ្ញុំមានបញ្ហាចងចាំក្នុងការលេបថ្នាំ ?

ព្យាយាមកំណត់កម្មវិធីរំលឹកប្រចាំថ្ងៃនៅលើឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នក។
នៅតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពមែនទេ? ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រព័ន្ធរំលឹក ហើយអ្នកនៅតែមានបញ្ហាក្នុងការចងចាំ អ្នកប្រហែលជាចង់ពិចារណាវិធីសាស្ត្រមួយដែលអ្នកមិនចាំបាច់គិតអំពីវាញឹកញាប់ទេ។
អ្នកគ្រាន់តែត្រូវចងចាំផ្លាស់ប្តូរបំណះម្តងក្នុងមួយសប្តាហ៍។
អ្នកគ្រាន់តែត្រូវព្រួយបារម្ភអំពីកងរៀងរាល់ខែ។
មានជម្រើសជាច្រើនដែលអ្នកអាចភ្លេចអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ៖ សូមពិចារណាអំពី IUD និងឧបករណ៍ផ្សាំ 2 ប្រភេទ។
សាកល្បងវិធីផ្សេង៖ ការផ្សាំ, IUD, បំណះ,កង.


ឯកសារយោង:

  1. Shukla, A., & Jamwal, R. (2017). Adverse effect of combined oral contraceptive pills. Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research, 10. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/312596820_Adverse_effect_of_combined_oral_contraceptive_pills