ថ្នាំគ្រាប់នឹងផ្ដល់ឱ្យខ្ញុំនូវជំងឺមហារីកដែរឬទេ?

​ថ្នាំគ្រាប់មិនផ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវជំងឺមហារីកទេ។ ក្នុងករណីដ៏កម្រមួយចំនួន ស្ត្រីអាចនឹងមានការកកឈាម។ ហានិភ័យនៃការកកឈាមក្នុងពេលលេបថ្នាំគឺទាបជាងហានិភ័យនៃការកកឈាមក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះ។ ស្ត្រីខ្លះមានបញ្ហាវេជ្ជសាស្ត្រដែលមានន័យថាពួកគេមិនគួរប្រើថ្នាំគ្រាប់ទេ។
​ប្រសិនបើអ្នកមានសុខភាពល្អ ថ្នាំពន្យារកំណើតពិតជាមានសុវត្ថិភាពណាស់។ ថ្នាំទាំងនោះអាចជួយអ្នកទាក់ទងនឹងបញ្ហាមួយចំនួនឥឡូវនេះ (ដូចជាភាពស្លេកស្លាំងដោយសារការមករដូវច្រើនពេក) ក៏ដូចជានៅពេលក្រោយ (ថ្នាំទាំងនោះអាចការពារអ្នកពីជំងឺមហារីកមួយចំនួន)។


ឯកសារយោង:

  1. World Health Organization Department of Reproductive Health and Research and Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health Center for Communication Programs (2018) Family Planning: A Global Handbook for Providers. Baltimore and Geneva. Retrieved from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260156/9780999203705-eng.pdf?sequence=1