តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើខ្ញុំចង់ចាប់ផ្តើមលេបថ្នាំនៅពេលផ្សេងគ្នាក្នុងមួយថ្ងៃ?

​មិនអីទេ។ មធ្យោបាយងាយស្រួលបំផុតក្នុងការធ្វើដូច្នេះគឺចាប់ផ្តើមកញ្ចប់ថ្នាំបន្ទាប់របស់អ្នកនៅពេលអ្នកចង់លេប។ អ្នកនឹងមិនត្រូវការវិធីបម្រុងទុកតាមវិធីនោះទេ។
ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចរង់ចាំកញ្ចប់បន្ទាប់ទេ អ្នកត្រូវប្រាកដថាអ្នកមិនត្រូវរង់ចាំលើសពី 24 ម៉ោងនៅចន្លោះពេលលេបថ្នាំនោះទេ។