ឯកសារយោង

ឯកសារយោង
ឯកសារយោង

[1] “Reference Manual for Injectable Contraceptive.” Family Planning Division Ministy of Health and Family Welfare, Government of India, 2016, https://nhm.gov.in/images/pdf/programmes/family-planing/guidelines/Reference_Manual_Injectable_Contraceptives.pdf Accessed April 2023.

[2] “IMAP Brief Statement Comparing Injectable Contraceptives: depot medroxyprogesterone acetate (DMPA) versus norethisterone enanthate (NET-EN).” IPPF, 2013, https://www.ippf.org/sites/default/files/tks_medbulletin_july13_en.pdf Accessed April 2023.

[3] “Progestin-only Injectables.” Family Planning: A Global Handbook for Providers, 2022, https://fphandbook.org/chapter-4-progestin-only-injectables. Accessed April 2023.

[4] Khadilkar, SS. “Short-Term Use of Injectable Contraception: An Effective Strategy for Safe Motherhood.” The Journal of Obstetrics and Gynacology of India, 2018, 68(2):82-87, https://link.springer.com/article/10.1007/s13224-017-1029-9 Accessed April 2023.

[5] Kennedy, C. et al. “Self-administration of injectable contraception: a systematic review and meta-analysis.” BMJ Global Health, 2019, https://gh.bmj.com/content/bmjgh/4/2/e001350.full.pdf Accessed April 2023.

[6] “Comparing Injectables.” Family Planning: A Global Handbook for Providers, 2022, https://fphandbook.org/comparing-injectables?__hstc=247444635.5228264b30773a6f7acbcc68f4443e0e.1676042340524.1680271035930.1680505289724.55&__hssc=247444635.2.1680505289724&__hsfp=2602251434. Accessed April 2023.

[7] “Side Effects, Health Benefits, and Health Risks.” Family Planning: A Global Handbook for Providers, 2022, https://fphandbook.org/side-effects-health-benefits-and-health-risks-9. Accessed April 2023.

[8] “Progestogen-only Injectable Contraception.” Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare, 2020, https://www.fsrh.org/standards-and-guidance/documents/cec-ceu-guidance-injectables-dec-2014/. Accessed April 2023.

[9]World Health Organization Department of Reproductive Health and Research and Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health Center for Communication Programs. (2022). Family Planning: A Global Handbook for Providers. Baltimore and Geneva. https://fphandbook.org/questions-and-answers-about-progestin-only-injectables#q4

Contraception Quiz

Not sure on the method? - Take our dynamic Contraception Quiz.
When it comes to sex, protection is as important as pleasure. But what should one do to start their safe sex journey? Answer some simple questions and based on the responses, we will recommend the next steps.

Take the quiz
External Condom

Compare with similar Contraceptive Methods

Are you wondering if condoms are better than daily pills? Or if you should opt for a birth control implant? We're here to assist you in making this decision. You can select up to 5 contraceptive methods and compare them side by side to weigh the pros and cons of each.

Give a try to our Contraceptive Tool

In the example below, you'll find similar methods to the one you're currently reading about. Feel free to click on any that catch your interest or revisit our Contraceptive Methods page

Our Monthly Top Articles

ទំនៀមទំលាប់នៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង?

ទំនៀមទំលាប់នៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង?

អូសទៅឆ្វេង។ អូសទៅស្តាំ។ ភ្លេចៗខ្លួន ពេលវេលាជាច្រើនបានកន្លងផុតទៅដោយអ្នកបានអូសកាត់រូបភាពរាប់សិប ដើម្បីស្វែងរកអ្នកដែលអ្នកចង់បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយ។ ដោយមានការទាក់ទងតាមអនឡាញ វាងាយស្រួលណាស់ ដោយអ្វីៗគឺគ្រា...

អ្នក​មាន​ការ​រួម​ភេទ​ដោយ​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព តើ​អ្វី​ទៅ​ឥឡូវ?

អ្នក​មាន​ការ​រួម​ភេទ​ដោយ​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព តើ​អ្វី​ទៅ​ឥឡូវ?

តោះយើងមកនិយាយឲ្យចំចំណុចតែម្តង ការឈានដល់ចំណុចកំពូលនៃការរួមភេទតែងធ្វើឱ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អ ហើយពេលដែលកំពុងសម្រេចអោយដល់ចំណុចកំពូលវាកាន់តែធ្វើឲ្យមានចំណង់បន្ថែមទៀត។ ពេលខ្លះយើងបានប្រយ័ត្នប្រយែងថាធ្វើយ៉ាងណា...

ទំនៀមទំលាប់នៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង?

ទំនៀមទំលាប់នៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង?

អូសទៅឆ្វេង។ អូសទៅស្តាំ។ ភ្លេចៗខ្លួន ពេលវេលាជាច្រើនបានកន្លងផុតទៅដោយអ្នកបានអូសកាត់រូបភាពរាប់សិប ដើម្បីស្វែងរកអ្នកដែលអ្នកចង់បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយ។ ដោយមានការទាក់ទងតាមអនឡាញ វាងាយស្រួលណាស់ ដោយអ្វីៗគឺគ្រា...

អ្នក​មាន​ការ​រួម​ភេទ​ដោយ​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព តើ​អ្វី​ទៅ​ឥឡូវ?

អ្នក​មាន​ការ​រួម​ភេទ​ដោយ​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព តើ​អ្វី​ទៅ​ឥឡូវ?

តោះយើងមកនិយាយឲ្យចំចំណុចតែម្តង ការឈានដល់ចំណុចកំពូលនៃការរួមភេទតែងធ្វើឱ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អ ហើយពេលដែលកំពុងសម្រេចអោយដល់ចំណុចកំពូលវាកាន់តែធ្វើឲ្យមានចំណង់បន្ថែមទៀត។ ពេលខ្លះយើងបានប្រយ័ត្នប្រយែងថាធ្វើយ៉ាងណា...