លក្ខខណ្ឌ

គេហទំព័រនេះស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌលក្ខខណ្ឌនិងសេចក្តីជូនដំណឹងផ្សេងៗគ្នាដោយប្រើសេវាកម្មអ្នកយល់ព្រមតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេវាកម្មទាំងអស់សូមចុចនៅទីនេះ
លក្ខខណ្ឌ

 

ទូទៅ

findmymethod (www.findmymethod.org) ជាម្ចាស់ និងដំណើរការគេហទំព័រនេះ។ ឯកសារនេះគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយ www.findmymethod.org (“គេហទំព័រ”)។ ការចូលប្រើ និងប្រើប្រាស់គេហទំព័រនិងព័ត៌មាន រូបភាព អត្ថបទនិងវីដេអូនេះ ដែលអាចរកបានតាមរយៈគេហទំព័រនេះ (ជារួម “សេវាកម្ម”) ត្រូវគោរពតាមខ លក្ខខណ្ឌ និងសេចក្តីជូនដំណឹងនានា (“លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់”)។
តាមរយៈការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ្នកយល់ព្រមគ្រប់លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់​ដែលអាចត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដោយយើងម្ដងម្កាល។ អ្នកគួរតែពិនិត្យមើលទំព័រនេះឱ្យបានទៀងទាត់​ដើម្បីកត់សម្គាល់ពីការផ្លាស់ប្តូរណាមួយ​ដែលយើងបានធ្វើចំពោះលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់។
យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការដកចេញ ឬកែប្រែសេវាកម្មដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងនោះទេ។ យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវនោះទេ ប្រសិនបើមានហេតុផលណាមួយ​ដែលគេហទំព័រនេះមិនអាចប្រើបាននៅពេលណាមួយ ឬក្នុងរយៈពេលណាមួយ។ ម្ដងម្កាល យើងអាចនឹងរឹតបន្តឹងការចូលប្រើផ្នែកខ្លះ ឬគេហទំព័រទាំងមូលនេះ។
គេហទំព័រនេះអាចមានតំណទៅគេហទំព័រផ្សេងទៀត (“គេហទំព័រដែលបានតភ្ជាប់”) ដែលមិនដំណើរការដោយគេហទំព័រ www.findmymethod.org។ គេហទំព័រនេះមិនមានការគ្រប់គ្រងលើគេហទំព័រដែលបានតភ្ជាប់ និងមិនទទួលយកការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ពួកគេ ឬចំពោះការបាត់បង់ ឬការខូចខាតណាមួយដែលអាចកើតឡើងពីការប្រើប្រាស់របស់អ្នកឡើយ។ ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រដែលបានតភ្ជាប់របស់អ្នកនឹងត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ និងសេវាកម្មដែលមាននៅក្នុងគេហទំព័រនីមួយៗបែបនេះ។

គោលការណ៍ឯកជនភាព

គោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង ដែលបង្ហាញពីរបៀបដែលយើងនឹងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានរបស់អ្នកអាចរកបាននៅ  https://findmymethod.org/privacy-policy។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ អ្នកយល់ព្រមចំពោះការដំណើរការដែលបានពណ៌នានៅទីនោះ ហើយធានាថារាល់ទិន្នន័យដែលផ្ដល់ដោយអ្នកគឺត្រឹមត្រូវ។

 

ការហាមឃាត់

អ្នកមិនត្រូវប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះខុសឡើយ។ អ្នកនឹងមិន៖ ប្រព្រឹត្ត ឬលើកទឹកចិត្តឱ្យមានបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ បញ្ជូនឬចែកចាយវីរុស មេរោគត្រូចាន់ (trojan) ដង្កូវ គ្រាប់បែកដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ឬឯកសារផ្សេងទៀតដែលបង្កអន្តរាយ បច្ចេកវិទ្យាមានគ្រោះថ្នាក់ បំពានទំនុកចិត្តឬតាមរបៀបណាមួយដែលធ្វើឱ្យមានការមើលងាយឬអាសអាភាស លួចចូលទៅក្នុងផ្នែកណាមួយនៃសេវាកម្ម ទិន្នន័យខូច បង្កការរំខានដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត រំលោភបំពានលើសិទ្ធិនៃកម្មសិទ្ធិជាកម្មសិទ្ធិរបស់បុគ្គលផ្សេងទៀត ផ្ញើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬឯកសារផ្សព្វផ្សាយដែលមិនបានស្នើសុំឬឯកសារផ្សព្វផ្សាយជាទូទៅហៅថា “សារឥតបានការ” ឬប៉ុនប៉ងធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការឬមុខងារនៃកន្លែងកុំព្យូទ័រណាមួយឬចូលប្រើតាមរយៈគេហទំព័រនេះឡើយ។ ការបំពានបទប្បញ្ញត្តិនេះនឹងក្លាយជាបទល្មើស ហើយគេហទំព័រ www.findmymethod.org នឹងរាយការណ៍អំពីការរំលោភបំពានបែបនេះទៅកាន់អាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធ និងបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកដល់ពួកគេ។
យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ ឬការខូចខាតណាមួយដែលបណ្តាលមកពីការវាយប្រហារ បដិសេធការចែកចាយសេវាកម្ម មេរោគឬសម្ភារដែលបង្កអន្តរាយដល់បច្ចេកវិទ្យា ដែលអាចឆ្លងចូលឧបករណ៍កុំព្យូទ័រ កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ ទិន្នន័យឬឯកសារមានកម្មសិទ្ធិផ្សេងទៀតរបស់អ្នកដោយសារតែការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះឬដើម្បីទាញយកឯកសាររបស់អ្នកដែលបានបង្ហោះលើវា ឬនៅលើគេហទំព័រដែលភ្ជាប់នឹងវានោះទេ។

 

កម្មសិទ្ធិបញ្ញា សុហ្វវែរនិងខ្លឹមសារ

សិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅក្នុងសុហ្វវែរ និងខ្លឹមសារទាំងអស់ (រាប់បញ្ចូលទាំងរូបភាពនៃការរូបថត) ដែលអាចរកបានសម្រាប់អ្នកនៅលើ ឬតាមរយៈគេហទំព័រនេះនៅតែជាកម្មសិទ្ធិរបស់គេហទំព័រ www.findmymethod.org ឬអ្នកផ្ដល់អាជ្ញាបណ្ណរបស់ខ្លួន ហើយត្រូវបានការពារដោយច្បាប់រក្សាសិទ្ធិ និងសន្ធិសញ្ញាជុំវិញពិភពលោក។ សិទ្ធិទាំងអស់បែបនេះត្រូវបានរក្សាសិទ្ធិដោយ www.findmymethod.org និងអ្នកផ្ដល់អាជ្ញាបណ្ណរបស់ខ្លួន។ អ្នកអាចរក្សាទុក បោះពុម្ពនិងបង្ហាញខ្លឹមសារ​ដែលត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់តែមួយគត់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ អ្នកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យបោះផ្សាយ រៀបចំ ចែកចាយឬផលិតឡើងវិញផ្សេងទៀត នៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយណាមួយនៃខ្លឹមសារ ឬច្បាប់ចម្លងនៃខ្លឹមសារដែលបានផ្គត់ផ្គង់ដល់អ្នក ឬដែលបានបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រនេះទេ អ្នកក៏មិនអាចប្រើខ្លឹមសារណាមួយបែបនេះទាក់ទងនឹងអាជីវកម្ម ឬសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្មណាមួយបានដែរ។

ការបដិសេធការទទួលខុសត្រូវ 

ខ្លឹមសារ និងឯកសារទាំងអស់ដែលត្រូវបានផ្ដល់ជូននៅលើគេហទំព័រ គឺមានគោលបំណងសម្រាប់ព័ត៌មានទូទៅ ការពិភាក្សាទូទៅ និងការអប់រំតែប៉ុណ្ណោះ។ ខ្លឹមសារត្រូវបានផ្ដល់ជូន “ដូចគ្នា” ហើយការប្រើប្រាស់ ឬការទុកចិត្តរបស់អ្នកទៅលើឯកសារទាំងនោះគឺគ្រាន់តែជាហានិភ័យរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះ។
មិនមានកាលៈទេសៈណាមួយដែលគេហទំព័រ www.findmymethod.org ទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ ឬខូចខាតណាមួយឡើយ រួមទាំងការបង្ខូចប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលបណ្តាលមកពីខ្លឹមសារដែលបានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រ ឬអន្តរកម្មណាមួយរវាងអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រ​មិនថានៅលើអ៊ីនធឺណិត ឬគ្មានអ៊ីនធឺណិតក៏ដោយ។

ការតភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រនេះ

អ្នកអាចនឹងភ្ជាប់ទៅទំព័រដើមរបស់យើង ក្នុងករណីដែលអ្នកធ្វើតាមរបៀបត្រឹមត្រូវនិងស្របច្បាប់ ហើយមិនធ្វើឱ្យខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់យើងឬទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីវាទេ ប៉ុន្តែអ្នកមិនត្រូវបង្កើតតំណតាមរបៀបមួយ ដើម្បីស្នើឱ្យមានការបង្កើតសមាគម ការយល់ព្រម ឬការគាំទ្រណាមួយពីផ្នែករបស់យើងដែលមិនមាននោះទេ។ អ្នកមិនត្រូវបង្កើតតំណពីគេហទំព័រណាមួយ​ដែលមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកឡើយ។ គេហទំព័រនេះមិនត្រូវដាក់បញ្ចូលនៅលើគេហទំព័រណាមួយទេ ហើយក៏មិនអាចបង្កើតតំណទៅផ្នែកណាមួយនៃគេហទំព័រនេះក្រៅពីទំព័រដើមនោះដែរ។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការដកចេញការអនុញ្ញាតតំណដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។
ការបដិសេធចំពោះភាពជាម្ចាស់នៃពាណិជ្ជសញ្ញា រូបភាពនៃបុគ្គលិកលក្ខណៈ និងការរក្សាសិទ្ធិរបស់ភាគីទីបី
លើកលែងតែកន្លែងដែលបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ចំពោះបុគ្គលទាំងអស់ (រាប់បញ្ចូលទាំងឈ្មោះ និងរូបភាពរបស់ពួកគេ) ពាណិជ្ជសញ្ញាភាគីទីបីនិងខ្លឹមសារ សេវាកម្មនិង/ឬទីតាំងដែលមានបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រនេះ គឺមិនមានជាប់ទាក់ទង បានតភ្ជាប់ឬជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយគេហទំព័រ www.findmymethod.org ទេ ហើយអ្នកគួរតែ មិនពឹងផ្អែកលើអត្ថិភាពនៃការតភ្ជាប់ឬជាប់ទាក់ទងបែបនេះដែរ។ ពាណិជ្ជសញ្ញា/ឈ្មោះណាមួយដែលមានបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រនេះ គឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ម្ចាស់សញ្ញាពាណិជ្ជកម្មរៀងៗខ្លួន។ នៅពេលដែលស្លាកសញ្ញាពាណិជ្ជកម្ម ឬឈ្មោះយីហោត្រូវបានគេសំដៅទៅលើវាត្រូវបានប្រើដើម្បីពណ៌នា ឬកំណត់អត្តសញ្ញាណផលិតផល និងសេវាកម្ម ហើយមិនមានវិធីណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាផលិតផល ឬសេវាកម្មបែបនេះត្រូវបានយល់ព្រម ឬភ្ជាប់ទៅនឹងគេហទំព័រ www.findmymethod.org ឡើយ។

ការសងជំងឺចិត្ត

អ្នកយល់ព្រមសងជំងឺចិត្ត ការពារ និងរក្សាគេហទំព័រ www.findmymethod.org នាយកបុគ្គលិក មន្រ្តី បុគ្គលិក អ្នកពិគ្រោះយោបល់ ភ្នាក់ងារ និងបុត្រសម្ព័ន្ធ​មិនឱ្យរងផលប៉ះពាល់ពីការទាមទាររបស់ភាគីទីបីណាមួយ ការទទួលខុសត្រូវ ការខូចខាត និង/ឬថ្លៃចំណាយ (រួមមានជាអាទិ៍ ថ្លៃសេវាផ្លូវច្បាប់) ដែលកើតឡើងពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ ឬការរំលោភបំពានលើលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់។

 

បម្រែបម្រួល

គេហទំព័រ www.findmymethod.org មានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចចិត្តដាច់ខាតនៅពេលណាមួយ និងដោយគ្មានការជូនដំណឹង ដើម្បីកែប្រែ ដកចេញ ឬផ្លាស់ប្តូរសេវាកម្ម និង/ឬទំព័រណាមួយនៃគេហទំព័រនេះ។

 

ភាពទុកជាមោឃៈ

ប្រសិនបើផ្នែកណាមួយនៃលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់មិនអាចប្រតិបត្តិបាន (រួមទាំងបញ្ញត្តិណាមួយដែលយើងមិនរាប់បញ្ចូលទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងចំពោះអ្នក) ភាពមិនអាចប្រតិបត្តិបាននៃផ្នែកផ្សេងទៀតនៃលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់នឹងមិនត្រូវបានប៉ះពាល់ឡើយ។ ​ប្រការផ្សេងទៀតទាំងអស់នៅតែមានប្រសិទ្ធភាពពេញលេញ។ តាមដែលអាចធ្វើទៅបានក្នុងករណីដែលប្រការ/អនុប្រការ ឬផ្នែកណាមួយនៃប្រការ/អនុប្រការអាចត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ដើម្បីបង្ហាញផ្នែកដែលនៅសល់មានសុពលភាព ឃ្លានេះនឹងត្រូវបានបកស្រាយតាមនោះ។ ម៉្យាងវិញទៀត អ្នកយល់ព្រមថា​ប្រការនេះត្រូវបានកែតម្រូវ និងបកស្រាយតាមរបៀបមួយដែលប្រហាក់ប្រហែលនឹងអត្ថន័យដើមនៃប្រការ/អនុប្រការដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់។
ពាក្យបណ្តឹង

យើងដំណើរការនីតិវិធីដោះស្រាយពាក្យបណ្តឹង​ដែលយើងនឹងប្រើ​ដើម្បីព្យាយាមដោះស្រាយវិវាទនៅពេលដែលពួកគេកើតមានដំបូង សូមប្រាប់យើងឱ្យដឹង ប្រសិនបើអ្នកមានបណ្តឹងតវ៉ា ឬមតិយោបល់ណាមួយ។
ការលះបង់សិទិ្ធ

ប្រសិនបើអ្នករំលោភបំពានលើលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ហើយយើងមិនចាត់វិធានការទេ យើងនឹងនៅតែមានសិទ្ធិប្រើសិទ្ធិ និងឧបាស្រ័យរបស់យើងនៅក្នុងស្ថានភាពផ្សេងទៀតដែលអ្នករំលោភបំពានលើលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។
កិច្ចព្រមព្រៀងទាំងមូល

លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ខាងលើបង្កើតបានជាការព្រមព្រៀងទាំងមូលរបស់ភាគី និងជំនួសនូវរាល់កិច្ចព្រមព្រៀងពីមុន និងពេលដំណាលគ្នាទាំងអស់រវាងអ្នក និងគេហទំព័រ www.findmymethod.org។ ការលះបង់សិទិ្ធណាមួយនៃបញ្ញត្តិណាមួយនៃលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់នឹងមានប្រសិទ្ធភាពលុះត្រាតែមានការសរសេរ និងចុះហត្ថលេខាដោយនាយកគេហទំព័រ www.findmymethod.org។