វិធីសាស្រ្តពន្យារកំណើត

ដូចគ្នានឹងការឈានដល់ចំណុចកំពូលដែរ,​គ្មានមធ្យោបាយណាមួយដើម្បីរួមភេទដោយសុវត្ថិភាពនោះទេ។ ដើម្បីការពារការមានផ្ទៃពោះដោយមិនបានគ្រោងទុក និងការឆ្លងជំងឺ​កាមរោគ សូមក្រឡេកមើលជម្រើស​ពន្យារកំណើតទាំងអស់​ដែលមាននៅទីនោះ។ ប្រើប្រាស់ការដកស្រង់បញ្ជាក់របស់យើង ដើម្បីមើលវិធីពន្យារកំណើតណា​ដែលសម​នឹងតម្រូវការ និងចង់បានរបស់អ្នក។ ហើយប្រៀបធៀប​ជម្រើសផ្សេងៗដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្ត។
វិធីសាស្រ្តពន្យារកំណើត

ជ្រើសរើសអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់អ្នក

ជ្រើសរើសជម្រើសទាំងអស់ដែលសមនឹងអ្នក ឬប្រើកម្រងសំណួរពន្យារកំណើតរបស់យើង។

របៀបរស់នៅ:
លក្ខខណ្ឌ​វេជ្ជសាស្ត្រ:

វិធីសាស្ត្រផ្អែកលើចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នក

Find My Method ផ្តល់នូវខ្លឹមសារដែលមានបំណង​ផ្តល់ព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមានទំនាក់ទំនង​ជាមួយស្ថាប័នវេជ្ជសាស្ត្រទេ។