វិធីសាស្រ្តពន្យារកំណើត

ដូចគ្នានឹងការឈានដល់ចំណុចកំពូលដែរ,​គ្មានមធ្យោបាយណាមួយដើម្បីរួមភេទដោយសុវត្ថិភាពនោះទេ។ ដើម្បីការពារការមានផ្ទៃពោះដោយមិនបានគ្រោងទុក និងការឆ្លងជំងឺ​កាមរោគ សូមក្រឡេកមើលជម្រើស​ពន្យារកំណើតទាំងអស់​ដែលមាននៅទីនោះ។ ប្រើប្រាស់ការដកស្រង់បញ្ជាក់របស់យើង ដើម្បីមើលវិធីពន្យារកំណើតណា​ដែលសម​នឹងតម្រូវការ និងចង់បានរបស់អ្នក។ ហើយប្រៀបធៀប​ជម្រើសផ្សេងៗដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្ត។
វិធីសាស្រ្តពន្យារកំណើត

ជ្រើសរើសអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់អ្នក

ជ្រើសរើសជម្រើសទាំងអស់ដែលសមនឹងអ្នក ឬប្រើកម្រងសំណួរពន្យារកំណើតរបស់យើង។

របៀបរស់នៅ:
លក្ខខណ្ឌ​វេជ្ជសាស្ត្រ:

វិធីសាស្ត្រផ្អែកលើចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នក

Find My Method ផ្តល់នូវខ្លឹមសារដែលមានបំណង​ផ្តល់ព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមានទំនាក់ទំនង​ជាមួយស្ថាប័នវេជ្ជសាស្ត្រទេ។

Contraception Quiz

Not sure on the method? - Take our dynamic Contraception Quiz.
When it comes to sex, protection is as important as pleasure. But what should one do to start their safe sex journey? Answer some simple questions and based on the responses, we will recommend the next steps.

Take the quiz
External Condom