ប្រៀបធៀបវិធីសាស្ត្រ

ឆ្ងល់ថាតើស្រោមអនាម័យគឺពិតជាល្អជាងថ្នាំគ្រាប់ប្រចាំថ្ងៃ? ឬ​ប្រសិនបើ​អ្នក​គួរ​ទទួល​បាន​ការ​ផ្សាំ​ពន្យារ​កំណើតជំនួស? យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តនេះ។ ជ្រើសរើសវិធីពន្យារកំណើតរហូតដល់ 6 ហើយធ្វើការប្រៀបធៀប​គ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ ដើម្បីមើលអំពីគុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិសម្រាប់វិធីពន្យារកំណើតនីមួយៗ។
ប្រៀបធៀបវិធីសាស្ត្រ

ប្រៀបធៀបវិធីសាស្ត្រ

ឆ្ងល់ថាតើស្រោមអនាម័យគឺពិតជាល្អជាងថ្នាំគ្រាប់ប្រចាំថ្ងៃ? ឬ​ប្រសិនបើ​អ្នក​គួរ​ទទួល​បាន​ការ​ផ្សាំ​ពន្យារ​កំណើតជំនួស? យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តនេះ។ ជ្រើសរើសវិធីពន្យារកំណើតរហូតដល់ 6 ហើយធ្វើការប្រៀបធៀប​គ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ ដើម្បីមើលអំពីគុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិសម្រាប់វិធីពន្យារកំណើតនីមួយៗ។

image

Select up to 5 contraceptive methods and compare them side by side to weigh the pros and cons of each.