តើមានអ្វីកើតឡើង ប្រសិនបើអេប៉ុងធ្វើឱ្យខ្ញុំរលាក?

ការរលាកទំនងជាមកពីថ្នាំសម្លាប់មេជីវិតឈ្មោល។ ដោយសារអ្នកមិនអាចញែកធាតុទាំងពីរនេះបាន អ្នកគួរតែសាកល្បងវិធីផ្សេង។
នៅតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពមែនទេ? គិតអំពីការសាកល្បងវិធីសាស្ត្រមួយដែលមិនត្រូវការថ្នាំសម្លាប់មេជីវិតទេ។
ប្រសិនបើអ្នកចង់បន្តប្រើវិធីសាស្ត្ររបាំងការពារ សូមពិចារណាប្រើស្រោមអនាម័យខាងក្រៅ (បុរស) ឬស្រោមអនាម័យខាងក្នុង (ស្រី)។
អ្នកក៏អាចពិចារណាប្រើវិធីមួយដែលអ្នកមិនចាំបាច់គិតរាល់ពេលដែលអ្នករួមភេទដូចជា IUD ថ្នាំចាក់ ការផ្សាំ កង បំណះ ឬថ្នាំគ្រាប់។
សាកល្បងវិធីសាស្ត្រផ្សេង៖ ស្រោមអនាម័យខាងក្រៅ (បុរស),
ការផ្សាំ,
ស្រោមអនាម័យខាងក្នុង (ស្រី) កង,
IUD,
បំណះ,
ថ្នាំ​គ្រាប់,
កង, <a
ថ្នាំចាក់.


References:

  1. Mayer Laboratories, Inc. (2018). Drug facts: TODAY VAGINAL CONTRACEPTIVE- nonoxynol-9 sponge. Retrieved from https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/getFile.cfm?setid=6b4e54d7-6ba8-4400-bd52-75d112e6fe50&type=pdf&name=6b4e54d7-6ba8-4400-bd52-75d112e6fe50