ការហាមមិនឲ្យប្រើប្រាស់នៃកងដាក់ក្រោមស្បែក

ការហាមមិនឲ្យប្រើប្រាស់នៃកងដាក់ក្រោមស្បែក
ការហាមមិនឲ្យប្រើប្រាស់នៃកងដាក់ក្រោមស្បែក

ខណៈពេលដែលកងដាក់ក្រោមស្បែកគឺជាវិធីសាស្ត្រពន្យារកំណើតប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ស្ត្រីជាច្រើន លក្ខខណ្ឌមួយចំនួនអាចនឹងធ្វើឱ្យអ្នកមិនមានលក្ខណៈសមស្របក្នុងការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយពន្យារកំណើតនេះ។ ទាំងនេះរួមបញ្ចូលមានដូចជាលក្ខខណ្ឌណាមួយដែលតម្រូវឱ្យអ្នកជៀសវាងការប្រើប្រាស់អរម៉ូនប្រូចេសស្តីន (progestin) ឬក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់ថ្នាំដែលនឹងកាត់បន្ថយប្រសិទ្ធភាពនៃអរម៉ូនប្រូចេស្តីនក្នុងបង្ការការមានផ្ទៃពោះ។

តើនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌណាខ្លះដែលខ្ញុំមិនអាចប្រើកងក្រោមស្បែកបាន?

  • ប្រសិនបើអ្នកមានការសង្ស័យថាអ្នកកំពុងតែមានផ្ទៃពោះ
  • ប្រសិនបើអ្នកមានជម្ងឺថ្លើម ឬ ដុំសាច់មិនប្រក្រតី
  • ប្រសិនបើអ្នកកំពុងតែមានការធ្លាក់ឈាមតាមទ្វារមាសមិនប្រក្រតី (វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកអាចនឹងត្រូវតាមដានរកមើលមូលហេតុនៃការធ្លាក់ឈាមនេះ មុននឹងធ្វើការដាក់បញ្ចូលកងក្រោមស្បែក)
  • អ្នកមានប្រវត្តិធ្លាប់មានជម្ងឺមហារីកស្បែក និង
  • អ្នកកំពុងតែប្រើប្រាស់ថ្នាំដែលរារាំងមិនឲ្យកងក្រោមស្បែកមានដំណើរការបានត្រឹមត្រូវ។

Contraception Quiz

Not sure on the method? - Take our dynamic Contraception Quiz.
When it comes to sex, protection is as important as pleasure. But what should one do to start their safe sex journey? Answer some simple questions and based on the responses, we will recommend the next steps.

Take the quiz
External Condom

Compare with similar Contraceptive Methods

Are you wondering if condoms are better than daily pills? Or if you should opt for a birth control implant? We're here to assist you in making this decision. You can select up to 5 contraceptive methods and compare them side by side to weigh the pros and cons of each.

Give a try to our Contraceptive Tool

In the example below, you'll find similar methods to the one you're currently reading about. Feel free to click on any that catch your interest or revisit our Contraceptive Methods page

Our Monthly Top Articles

ទំនៀមទំលាប់នៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង?

ទំនៀមទំលាប់នៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង?

អូសទៅឆ្វេង។ អូសទៅស្តាំ។ ភ្លេចៗខ្លួន ពេលវេលាជាច្រើនបានកន្លងផុតទៅដោយអ្នកបានអូសកាត់រូបភាពរាប់សិប ដើម្បីស្វែងរកអ្នកដែលអ្នកចង់បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយ។ ដោយមានការទាក់ទងតាមអនឡាញ វាងាយស្រួលណាស់ ដោយអ្វីៗគឺគ្រា...

អ្នក​មាន​ការ​រួម​ភេទ​ដោយ​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព តើ​អ្វី​ទៅ​ឥឡូវ?

អ្នក​មាន​ការ​រួម​ភេទ​ដោយ​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព តើ​អ្វី​ទៅ​ឥឡូវ?

តោះយើងមកនិយាយឲ្យចំចំណុចតែម្តង ការឈានដល់ចំណុចកំពូលនៃការរួមភេទតែងធ្វើឱ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អ ហើយពេលដែលកំពុងសម្រេចអោយដល់ចំណុចកំពូលវាកាន់តែធ្វើឲ្យមានចំណង់បន្ថែមទៀត។ ពេលខ្លះយើងបានប្រយ័ត្នប្រយែងថាធ្វើយ៉ាងណា...

ទំនៀមទំលាប់នៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង?

ទំនៀមទំលាប់នៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង?

អូសទៅឆ្វេង។ អូសទៅស្តាំ។ ភ្លេចៗខ្លួន ពេលវេលាជាច្រើនបានកន្លងផុតទៅដោយអ្នកបានអូសកាត់រូបភាពរាប់សិប ដើម្បីស្វែងរកអ្នកដែលអ្នកចង់បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយ។ ដោយមានការទាក់ទងតាមអនឡាញ វាងាយស្រួលណាស់ ដោយអ្វីៗគឺគ្រា...

អ្នក​មាន​ការ​រួម​ភេទ​ដោយ​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព តើ​អ្វី​ទៅ​ឥឡូវ?

អ្នក​មាន​ការ​រួម​ភេទ​ដោយ​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព តើ​អ្វី​ទៅ​ឥឡូវ?

តោះយើងមកនិយាយឲ្យចំចំណុចតែម្តង ការឈានដល់ចំណុចកំពូលនៃការរួមភេទតែងធ្វើឱ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អ ហើយពេលដែលកំពុងសម្រេចអោយដល់ចំណុចកំពូលវាកាន់តែធ្វើឲ្យមានចំណង់បន្ថែមទៀត។ ពេលខ្លះយើងបានប្រយ័ត្នប្រយែងថាធ្វើយ៉ាងណា...