តើការរួមភេទក្រៅទ្វារមាសជាទម្រង់នៃវិធីសាស្រ្តតមការរួមភេទឬទេ?

តើការរួមភេទក្រៅទ្វារមាសជាទម្រង់នៃវិធីសាស្រ្តតមការរួមភេទឬទេ?
តើការរួមភេទក្រៅទ្វារមាសជាទម្រង់នៃវិធីសាស្រ្តតមការរួមភេទឬទេ?

តើអ្វីទៅជាការរួមភេទក្រៅទ្វារមាស?

យោងទៅតាម Cosmopolitan ពាក្យ «ការរួមភេទខាងក្រៅ» ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ ១៩៨០ ដោយលោកស្រី Carol Queen ដែលជាអ្នកជំនាញខាងផ្លូវភេទ និងជាអ្នកនិពន្ធម្នាក់ដែលចង់ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាយល់អំពីភាពខុសគ្នារវាង «ការរួមភេទ» និងសកម្មភាពផ្លូវភេទផ្សេងទៀតដែលអាចផ្តល់ភាពស្រណុកស្រួលផ្នែកផ្លូវភេទផងដែរ។

ការ​រួមភេទ​ខាងក្រៅ​ត្រូវបាន​គេ​ចាត់ទុកថា​ជា​សកម្មភាព​ស្និទ្ធស្នាល ឬ​ផ្លូវភេទ​ដែល​មិន​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​រួមភេទ​ដោយ​ការដាក់លិង្គចូល​ក្នុង​ទ្វារមាស​។ ខណៈពេលដែលអ្នកអាចតមការរួមភេទតាមទ្វារមាស អ្នកនៅតែអាចអនុវត្តសកម្មភាពផ្លូវភេទផ្សេងទៀតបាន។ ដោយផ្អែកលើរបៀបដែលមនុស្សផ្សេងៗគ្នាកំណត់ថាអ្វីទៅដែលគេហៅថាជាការរួមភេទ មនុស្សមួយចំនួនចាត់ទុកភាពស្និទ្ធស្នាលផ្លូវភេទខាងក្រៅជាទម្រង់នៃការតាមការរួមភេទដែរ(4) ។

ដូច​ទៅនឹងនិយមន័យនៃការ​តម​ការរួមភេទដែរ និយមន័យ​នៃ​ការរួមភេទខាងក្រៅ​ក៏​ខុស​គ្នា​ដែរ។ សម្រាប់មនុស្សមួយចំនួន ការរួមភេទខាងក្រៅគឺជាសកម្មភាពផ្លូវភេទទាំងណាដែលមិនមានការដាក់ចូលទៅក្នុងទ្វារមាស រន្ធគូថ ឬមាត់ ខណៈពេលដែលអ្នកផ្សេងទៀតចាត់ទុកថាវាជាសកម្មភាពផ្លូវភេទ ដែលមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដាក់បញ្ចូលទ្វារមាស រន្ធគូថ និងមាត់ដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងលិង្គ។ អាស្រ័យលើនិយមន័យរបស់អ្នក ខាងក្រោមនេះគឺជាសកម្មភាពដែលអាចរាប់បានថាជាការរួមភេទខាងក្រៅបាន។

សកម្មភាពផ្លូវភេទដែលត្រូវចាត់ទុកថាជាការរួមភេទខាងក្រៅ

ការរួមភេទតាមរន្ធគូទ

សកម្មភាពផ្លូវភេទនេះអាចត្រូវបានអនុវត្តដោយបុគ្គលគ្រប់ភេទ និងគ្រប់យេនឌ័រដោយប្រើប្រដាប់ភេទ ឬឧបករណ៍ជំនួយផ្លូវភេទ។ ឧបករណ៍ជំនួយផ្លូវភេទដែលប្រើសម្រាប់ការរួមភេទតាមរន្ធគូថអាចមានភាពខុសប្លែកពីឧបករណ៍ជំនួយផ្លូវភេទដែលប្រើសម្រាប់ការរួមភេទតាមទ្វារមាស។

ខណៈពេលដែលមនុស្សមួយចំនួនចាត់ទុកការរួមភេទតាមរន្ធគូថថាជាទម្រង់នៃការតមការរួមភេទដែរ អ្នកខ្លះចាត់ទុកថាវាជាទម្រង់នៃការរួមភេទពេញលេញ ដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមការតមការរួមភេទ ឬការរួមភេទខាងក្រៅនោះទេ។

មិនខ្វល់ថាអ្នកចាត់ទុកការរួមភេទតាមរន្ធគូថជាការរួមភេទប្រភេទណាទេ តែអ្នកត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចពីហានិភ័យនៃការឆ្លងជម្ងឺកាមរោគដោយគោរពតាមការការពារខាងក្រោម

– ការប្រើប្រាស់ការការពារពេលធ្វើសកម្មភាពផ្លូវភេទ (ស្រោមអនាម័យខាងក្រៅឬខាងក្នុងត្រូវបានណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់);
– មិនប្រើឧបករណ៍ជំនួយផ្លូវភេទដូចគ្នាទាំងទ្វាមាស និងរន្ធគូថ ដោយមិនបានលាងសម្អាតវាជាមុន។ និង
– រក្សាអនាម័យតាមរន្ធគូថ។

ការរួមភេទតាមមាត់

សកម្មភាពផ្លូវភេទនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់មាត់ដោយដៃគូរបស់អ្នកទៅលើតំបន់ផ្លូវភេទណាមួយរបស់អ្នក រួមទាំងប្រដាប់ភេទរបស់អ្នកផងដែរ។ ជាមួយនឹងការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាបានត្រឹមត្រីវរវាងដៃគូ ការរួមភេទតាមមាត់អាចជាមធ្យោបាយដ៏ល្អមួយក្នុងការធ្វើឲ្យដៃគូរបស់អ្នកស្រណុកស្រួលខាងផ្លូវភេទ។ បុគ្គលមួយចំនួនមិនចាត់ទុកការរួមភេទតាមមាត់ជាទម្រង់នៃការតាមការរួមភេទ ឬការរួមភេទខាងក្រៅនោះទេ។

ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការរួមភេទតាមមាត់មិនការពារអ្នក ឬដៃគូរបស់អ្នកពីការឆ្លងជម្ងឺកាមរោគនោះទេ។ ត្រូវប្រាកដថាអ្នកបានរក្សាសុវត្ថិភាពដោយប្រើរបាំងកាពារជ័រកៅស៊ូ ដូចជាស្រោមអនាម័យស្រោមពាំងមាត់។ នេះនឹងការពារមិនឲ្យទឹករំអិលទ្វារមាស និងទឹកកាម ឬសារធាតុបង្កគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗពីផ្នែកផ្សេងៗនៃរាងកាយរបស់ដៃគូអ្នកចូលទៅក្នុងមាត់របស់អ្នក។

ការភ្ញោចផ្លូវភេទរបស់ដៃគួទៅវិញទៅមក

ដៃគូអាចបង្កជាសេចក្តីសុខផ្លូវភេទដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយប្រើផ្នែកផ្សេងទៀតនៃរាងកាយរបស់ពួកគេដើម្បីភ្ញោចផ្លូវភេទ រួមទាំងដៃ និងម្រាមដៃ (ការប្រើម្រាមដៃដើម្បីរួមភេទ)។

ការត្រដុះប្រដាប់ភេទជាមួយគ្នា

នេះ​រួម​បញ្ចូល​ទាំង​ការ​ត្រដុះ​លើ​រាងកាយ​ដៃគូ​របស់​អ្នក​ដើម្បីដល់ចំណុចកំពូល។ នេះអាចរួមបញ្ចូលការក្លែងធ្វើជាការរួមភេទដោយមិនបានដោះសម្លៀកបំពាក់របស់អ្នកនោះទេ។

ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ជំនួយផ្លវភេទ

នេះពាក់ព័ន្ធនឹងការភ្ញោចចំណុចស្រើបស្រាលរបស់អ្នក ឬដៃគូរបស់អ្នក ដោយប្រើឧបករណ៍ជំនួយផ្លូវភេទដែលបង្កើតឡើងជាពិសេសសម្រាប់សកម្មភាពផ្លូវភេទ និងការកម្សាន្តផ្នែកផ្លូវភេទ។ មានឧបករណ៍ជំនួយផ្លូវភេទជាច្រើនដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់សកម្មភាពផ្លូវភេទផ្សេងៗ។

ដូចគ្នានឹងការរួមភេទតាមមាត់ និងតាមរន្ធគូថដែរ មនុស្សមួយចំនួនមិនចាត់ទុកការប្រើឧបករណ៍ជំនួយផ្លូវភេទជាទម្រង់នៃការតមការរួមភេទ ឬការរួមភេទខាងក្រៅនោះទេ។ អ្នក​ខ្លះ​ទៀត​ចាត់​ទុក​វា​បែប​នេះ ដោយ​សារ​តែ​វា​មិនមានការ​ទាក់​ទង​នឹង​ការ​រួម​ភេទ​ដោយ​ការដាក់ប្រដាប់​ភេទចូល​ក្នុង​ទ្វារមាស។

ខណៈពេលដែលឧបករណ៍ជំនួយផ្លូវភេទមិនអាចនាំឲ្យមានគភ៌បាន ពួកវានៅតែអាចចម្លងជម្ងឺកាមរោគ (STIs)។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ជំនួយផ្លូវភេទ អ្នកត្រូវប្រាកដថាអ្នករក្សាបាននូវស្តង់ដារអនាម័យខ្ពស់ និងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការប្រុងប្រយ័ត្នសុវត្ថិភាពដូចខាងក្រោម៖

– ចងចាំជានិច្ចថាត្រូវសម្អាតឧបករណ៍ជំនួយផ្លូវភេទរបស់អ្នកជាមួយសាប៊ូប្រភេទស្រាលបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់រួច។
– កុំប្រើឧបករណ៍ជំនួយផ្លូវភេទរួមគ្នា ជាពិសេសឧបករណ៍ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការដាក់ចូលទ្វារមាស។ ប្រសិនបើអ្នកសម្រេចចិត្តប្រើឧបរកណ៍ជំនួយផ្លូវភេទរួមគ្នា សូមប្រាកដថាអ្នកបានប្រើស្រោមអនាម័យពីលើឧបករណ៍ដែលប្រើជាមួយគ្នានោះ។
– ជៀសវាងការឧបករណ៍សម្រាប់ដាក់ចូលរន្ធគូថ និងទ្វារមាសក្នុងពេលតែមួយ។ សម្អាតឧបករណ៍ជំនួយផ្លូវភេទដែលប្រើសម្រាប់រន្ធគូថឲ្យស្អាតមុនពេលប្រើវានៅកន្លែងផ្សេងទៀត។

ការថើប

ជាទូទៅ ការថើបមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាទម្រង់នៃការរួមភេទនោះទេ។ ដៃគូខ្លះបង្ការការមានផ្ទៃពោះដោយគ្រាន់តែធ្វើការថើប ហើយជៀសវាងសកម្មភាពផ្លូវភេទដែលមានការដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងរាងកាយ។

ការសម្រេចកាមដោយខ្លួនឯងក្នុងពេលតែមួយជាមួយនឹងដៃគូ

ចំពោះដៃគូមួយចំនួន ការសម្រេចកាមដោយខ្លួនឯង (សម្រេចកាមដោយខ្លួនឯងជាមួយដៃគូរបស់អ្នក) ត្រូវបានគេចាត់ទុកថា ជាមធ្យោបាយមួយក្នុងការជៀសវាងការរួមភេទដោយការដាក់បញ្ចូលលិង្គ និងហានិភ័យនៃការមានផ្ទៃពោះ។

ការធ្វើការម៉ាស្សា

ការចែករំលែកការម៉ាស្សាដ៏ពោរពេញដោយភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយដៃគូរបស់អ្នកអាចផ្តល់សេចក្តីសុខផ្នែកផ្លូវភេទដល់ដៃគូដែលកំពុងព្យាយាមតមការរួមភេទ (6) ។

តើអ្នកអាចមានផ្ទៃពោះបានទេពីការរួមភេទក្រៅទ្វារមាស?

ត្រូវហើយ។ វាកើតឡើងនៅពេលដែលមេជីវិតឈ្មោលចូលក្នុងទ្វាមាស។ ឧទាហរណ៍ នៅពេលដែលលិង្គដែលបានឡើងរឹងទៅប៉ះនឹងទ្វារមាស នៅពេលដែលដៃគូបញ្ចេញទឹកកាមនៅជិតទ្វារមាសពេក ឬនៅពេលដែលម្រាមដៃដែលប៉ះនឹងទឹកកាមទៅ ប៉ះនឹងទ្វារមាសមុនពេលសម្អាតបានត្រឹមត្រូវ។

រាល់សកម្មភាពផ្លូវភេទដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចូលទឹកកាមទៅក្នុងទ្វារមាស មិនអាចបណ្តាលឲ្យមានគភ៌បានទេ។

តើអ្នកអាចឆ្លងជម្ងឺកាមរោគពីការរួមភេទតាមទ្វារមាសឬទេ?

ត្រូវហើយ។ ការរួមភេទខាងក្រៅមិនអាចការពារអ្នកពីជម្ងឺកាមរោគទេ។ ការឆ្លងជម្ងឺកាមរោគខ្លះត្រូវបានចម្លងតាមមាត់ រន្ធគូថ ឬតាមរយៈការប៉ះស្បែកទៅនឹងស្បែកផ្ទាល់។

តើការរួមភេទដោយមិនធ្វើចលនាជាប្រភេទនៃការរួមភេទខាងក្រៅដែរឬទេ?

«ការរួមភេទដែលមិនធ្វើចលនា» ជា​ពាក្យ​ដែល​យុវវ័យ​សាសនាម័រមនបានធ្វើឲ្យល្បី​ឈ្មោះ​នៅ​លើបណ្តាញសង្គម TikTok។ ពួកគេបានពណ៌នាអំពី ​«ការត្រាំ» ថាជាការអនុវត្តផ្លូវភេទ ដែលមានការដាក់បញ្ចូលលិង្គទៅក្នុងទ្វារមាសតែ ប៉ុន្តែមិនមានការរុញច្រាន ឬចលនាណាមួយឡើយ។ បើនិយាយងាយយល់ បុរសម្នាក់បញ្ចូលលិង្គរបស់ខ្លួនទៅក្នុងទ្វារមាស បន្ទាប់មកគ្រាន់តែដេកនៅទីនោះដោយមិនមានការរុញច្រាននិងដកចេញទៅវិញទៅមក។ ការអនុវត្តបែបនេះគឺជារឿងធម្មតាក្នុងចំណោមពួកសាសនាម័រមនដែលមិនទាន់រៀបការ ហើយអ្នកដែលអនុវត្តវាមិនចាត់ទុកវាការរួមភេទនោះទេ។

ខណៈពេលដែលនិយមន័យនៃ «ការត្រាំ» ដោយអ្នកដែលអនុវត្តវាដោយសារពួកគេជឿថាវាជារឿងសីលធម៌ក្នុងការរួមភេទដោយគ្មានចលនា(ហើយដូច្នេះវាមិនមែនជា «អំពើបាប» នោះទេ) តែការអនុវត្តនេះនៅតែអាចបណ្តាលឲ្យមានគភ៌ឬជម្ងឺកាមរោគ។

តើអ្នកអាចរួមភេទក្រៅទ្វារមាសនៅពេលណាដែរ?

– នៅពេលដែលដៃគូរបស់អ្នកមិនចាប់អារម្មណ៍ ឬមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការរួមភេទ។
– នៅពេលដែលអ្នកមិនប្រើវិធិសាស្រ្តពន្យារកំណើតណាមួយ។
– ប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើវិធីសាស្រ្តរាប់ថ្ងៃរួមភេទ ហើយដៃគូជាស្ត្រីកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបង្អួចនៃការមានកូនរបស់នាង។
– ប្រសិនបើអ្នក ឬដៃគូរបស់អ្នកមានការឆ្លងមេរោគ ឬលក្ខខណ្ឌណាមួយដែលអាចរារាំងអ្នកទាំងពីរ ឬដៃគូណាមួយពីការសប្បាយរីករាយនឹងការរួមភេទតាមទ្វារមាស។

Contraception Quiz

Not sure on the method? - Take our dynamic Contraception Quiz.
When it comes to sex, protection is as important as pleasure. But what should one do to start their safe sex journey? Answer some simple questions and based on the responses, we will recommend the next steps.

Take the quiz
External Condom

Compare with similar Contraceptive Methods

Are you wondering if condoms are better than daily pills? Or if you should opt for a birth control implant? We're here to assist you in making this decision. You can select up to 5 contraceptive methods and compare them side by side to weigh the pros and cons of each.

Give a try to our Contraceptive Tool

In the example below, you'll find similar methods to the one you're currently reading about. Feel free to click on any that catch your interest or revisit our Contraceptive Methods page

Our Monthly Top Articles

ទំនៀមទំលាប់នៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង?

ទំនៀមទំលាប់នៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង?

អូសទៅឆ្វេង។ អូសទៅស្តាំ។ ភ្លេចៗខ្លួន ពេលវេលាជាច្រើនបានកន្លងផុតទៅដោយអ្នកបានអូសកាត់រូបភាពរាប់សិប ដើម្បីស្វែងរកអ្នកដែលអ្នកចង់បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយ។ ដោយមានការទាក់ទងតាមអនឡាញ វាងាយស្រួលណាស់ ដោយអ្វីៗគឺគ្រា...

អ្នក​មាន​ការ​រួម​ភេទ​ដោយ​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព តើ​អ្វី​ទៅ​ឥឡូវ?

អ្នក​មាន​ការ​រួម​ភេទ​ដោយ​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព តើ​អ្វី​ទៅ​ឥឡូវ?

តោះយើងមកនិយាយឲ្យចំចំណុចតែម្តង ការឈានដល់ចំណុចកំពូលនៃការរួមភេទតែងធ្វើឱ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អ ហើយពេលដែលកំពុងសម្រេចអោយដល់ចំណុចកំពូលវាកាន់តែធ្វើឲ្យមានចំណង់បន្ថែមទៀត។ ពេលខ្លះយើងបានប្រយ័ត្នប្រយែងថាធ្វើយ៉ាងណា...

ទំនៀមទំលាប់នៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង?

ទំនៀមទំលាប់នៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង?

អូសទៅឆ្វេង។ អូសទៅស្តាំ។ ភ្លេចៗខ្លួន ពេលវេលាជាច្រើនបានកន្លងផុតទៅដោយអ្នកបានអូសកាត់រូបភាពរាប់សិប ដើម្បីស្វែងរកអ្នកដែលអ្នកចង់បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយ។ ដោយមានការទាក់ទងតាមអនឡាញ វាងាយស្រួលណាស់ ដោយអ្វីៗគឺគ្រា...

អ្នក​មាន​ការ​រួម​ភេទ​ដោយ​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព តើ​អ្វី​ទៅ​ឥឡូវ?

អ្នក​មាន​ការ​រួម​ភេទ​ដោយ​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព តើ​អ្វី​ទៅ​ឥឡូវ?

តោះយើងមកនិយាយឲ្យចំចំណុចតែម្តង ការឈានដល់ចំណុចកំពូលនៃការរួមភេទតែងធ្វើឱ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អ ហើយពេលដែលកំពុងសម្រេចអោយដល់ចំណុចកំពូលវាកាន់តែធ្វើឲ្យមានចំណង់បន្ថែមទៀត។ ពេលខ្លះយើងបានប្រយ័ត្នប្រយែងថាធ្វើយ៉ាងណា...