តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើស្រោមអនាម័យពិបាកស៊កបញ្ចូល និង/ឬដកចេញ?

​វាអាចមានភាពងាយស្រួលជាងពេលអនុវត្ត។ ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់បានអានផ្នែករបស់យើងអំពីរបៀបប្រើវាទេ អ្នកប្រហែលជាត្រូវអានវា។
នៅតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពមែនទេ? ប្រសិនបើការអនុវត្តជួយអ្វីមិនបានទេ អ្នកប្រហែលជាត្រូវជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រដែលអ្នកមិនចាំបាច់ស៊កបញ្ចូលទៅក្នុងខ្លួនអ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកពិតជាចង់បន្តប្រើវិធីសាស្ត្ររបាំងការពារ សូមពិនិត្យមើលវិធីសាស្ត្រណាមួយដែលអ្នកមិនចាំបាច់ដាក់នៅខាងក្នុងខ្លួនអ្នកដូចជាស្រោមអនាម័យខាងក្រៅ (បុរស)។
សាកល្បងវិធីផ្សេង៖ ការផ្សាំ កង, IUD, ស្រោមអនាម័យ, បំណះ, ថ្នាំ​គ្រាប់, កង, ថ្នាំចាក់.


References:

  1. CHIJIOKE, M. K. (2016). SPERMICIDES AND DIAPHRAGMS. UNIVERSITY OF BENIN CITY: DEPARTMENT OF HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENTAL EDUCATION. Retrieved from https://www.academia.edu/24646826/SPERMICIDES_AND_DIAPHRAGMS