តើអរម៉ូនក្នុងថ្នាំពន្យារកំណើតមានគ្រោះថ្នាក់ទេ?

អរម៉ូនដែលត្រូវបានប្រើក្នុងការពន្យារកំណើតគ្រាន់តែជាកំណែសំយោគ [1](ផលិតនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍) នៃអរម៉ូនដដែលដែលរាងកាយយើងផលិតដោយធម្មជាតិ។ ការបញ្ចូលអរម៉ូននេះបង្វែរមុខងារធម្មតានៃរាងកាយ ដែលរារាំងដល់ការមានផ្ទៃពោះ។ ក្រៅពីការការពារប្រឆាំងនឹងការមានផ្ទៃពោះ អរម៉ូនអាចមានផលរំខានមួយចំនួន – ទាំងល្អនិងអាក្រក់។ មនុស្សគ្រប់គ្នាមានប្រតិកម្មខុសគ្នា ហើយផលរំខានទាំងនេះអាចខុសគ្នាអាស្រ័យលើបុគ្គល ក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រពន្យារកំណើត [2]។