តើខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវព្រួយបារម្ភអំពីការហូរឈាមតិចៗទេ?

ការហូរឈាមតិចៗ ដែលអាចកើតឡើងដោយប្រើវិធីផ្សេងៗគ្នាច្រើន មិនធ្វើឱ្យអ្នកបាត់បង់ឈាមច្រើនទេ ទោះបីវាហាក់ដូចជាបាត់ប​ង់ឈាមច្រើនក៏ដោយ។[1]
នៅតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពមែនទេ? អ្នកអាចមានសំណាងច្រើនជាងមុនជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រ ដែលផ្ដល់អរម៉ូនអេស្ត្រូសែនក្នុងអំឡុងពេលនៃវដ្តរដូវរបស់អ្នក។ ពិចារណាប្រើថ្នាំគ្រាប់ បំណះ ឬកងពន្យារកំណើត។
សាកល្បងវិធីសាស្ត្រផ្សេង៖ IUD អរម៉ូន និងមិនមែនអរម៉ូន​


References:

  1. Rowlands, S., & Searle, S. (2014). Contraceptive implants: current perspectives. Open Access Journal of Contraception. Retrieved from https://www.dovepress.com/contraceptive-implants-current-perspectives-peer-reviewed-article-OAJC