ចុះបើបុរសមិនចូលចិត្តប្រើស្រោមអនាម័យ? គាត់និយាយថាគាត់មិនអាចឡើងរឹងបានទេ។

ប្រសិនបើស្រោមអនាម័យតឹងពេក ឬមិនស្រួលពាក់ បុរសអាចបាត់បង់ការឡើងរឹងរបស់លិង្គ។ វាមិនមែនមកពីអ្នកទេ។ មកពីស្រោមអនាម័យ។ កុំមានអារម្មណ៍ខ្មាស់អៀន។
ជៀសវាងស្រោមអនាម័យដែលតឹងពេក ឬមិនស្រួលពាក់ដោយសាកល្បងស្រោមអនាម័យប្រភេទផ្សេងៗ។