ចុះប្រសិនបើស្រោមអនាម័យស្រ្តីបណ្តាលឱ្យរលាក?

ការរលាកអាចបណ្តាលមកពីប្រតិកម្មប្រតិកម្មទៅនឹងថ្នាំសម្លាប់មេជីវិតឈ្មោល។ ប្រសិនបើការរលាកគឺស្រាល សូមសាកល្បងប្រើថ្នាំសម្លាប់មេជីវិតឈ្មោលប្រភេទមួយទៀត។
នៅតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពមែនទេ? ប្រសិនបើការរលាកកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ ឬនៅបន្តកើតមាននៅពេលអ្នកសាកល្បងប្រើថ្នាំសម្លាប់មេជីវិតប្រភេទផ្សេងៗ សូមគិតអំពីការសាកល្បងប្រើវិធីសាស្ត្រ ដែលមិនត្រូវការប្រើថ្នាំសម្លាប់មេជីវិតណាមួយ។
សាកល្បងវិធីផ្សេង៖ ផ្សាំ, IUD, បំណះ, ថ្នាំ​គ្រាប់, ចិញ្ចៀន, ចាក់។.


References:

Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada. (2015). Canadian Contraception Consensus Chapter 5: Barrier Methods. JOGC Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada , 37. Retrieved from https://www.jogc.com/article/S1701-2163(16)39376-8/pdf