តើខ្ញុំអាចរកបានបន្ទះ​បិតពន្យារកំណើតនៅកន្លែងណា?

តើខ្ញុំអាចរកបានបន្ទះ​បិតពន្យារកំណើតនៅកន្លែងណា?
តើខ្ញុំអាចរកបានបន្ទះ​បិតពន្យារកំណើតនៅកន្លែងណា?

ខណៈពេលដែលបន្ទះបិតស្បែកពន្យារកំណើតអាចរកបានយ៉ាងងាយស្រួលនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោក ប៉ុន្តែការទទួលបានថ្នាំនេះអាចនឹងមានកម្រិតទៅតាមប្រទេសនីមួយៗ។ ប្រសិនបើប្រទេសរបស់អ្នកមានបន្ទះបិតនេះ អ្នកអាចរកវាបានដោយគ្មានវេជ្ជបញ្ជា នៅកន្លែងលក់ថ្នាំ ឱសថស្ថាន និងហាងអនឡាញ។ នៅក្នុងប្រទេសដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិក អ្នកនឹងត្រូវការវេជ្ជបញ្ជាដើម្បីអាចទិញបន្ទះបិតពន្យារកំណើតបាន។ សាកសួរអំពីបន្ទះបិតស្បែកពន្យារកំណើតនៅមណ្ឌលសុខភាពតាមតំបន់របស់អ្នក ឬចូលទៅកាន់ទំព័រ Contraceptive by Country របស់យើង ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីជម្រើសមធ្យោបាយពន្យារកំណើតនៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក។ អ្នកក៏អាចស្វែងរកកន្លែងលក់បន្ទះបិតស្បែកពន្យារកំណើតដែលនៅជិតអ្នកដោយចូលទៅក្នុងផ្នែកនៃគេហទំព័រ Contraceptive Services Near Me

តើអ្នកកំពុងស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងនឹងបន្ទះបិតស្បែកពន្យារកំណើតមែនទេ? អ្នកអាចចូលទៅកាន់ ទំព័រសំណួរដែលមានអ្នកសួរជាញឹកញាប់ បាន។

Contraception Quiz

Not sure on the method? - Take our dynamic Contraception Quiz.
When it comes to sex, protection is as important as pleasure. But what should one do to start their safe sex journey? Answer some simple questions and based on the responses, we will recommend the next steps.

Take the quiz
External Condom

Compare with similar Contraceptive Methods

Are you wondering if condoms are better than daily pills? Or if you should opt for a birth control implant? We're here to assist you in making this decision. You can select up to 5 contraceptive methods and compare them side by side to weigh the pros and cons of each.

Give a try to our Contraceptive Tool

In the example below, you'll find similar methods to the one you're currently reading about. Feel free to click on any that catch your interest or revisit our Contraceptive Methods page

Our Monthly Top Articles

ទំនៀមទំលាប់នៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង?

ទំនៀមទំលាប់នៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង?

អូសទៅឆ្វេង។ អូសទៅស្តាំ។ ភ្លេចៗខ្លួន ពេលវេលាជាច្រើនបានកន្លងផុតទៅដោយអ្នកបានអូសកាត់រូបភាពរាប់សិប ដើម្បីស្វែងរកអ្នកដែលអ្នកចង់បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយ។ ដោយមានការទាក់ទងតាមអនឡាញ វាងាយស្រួលណាស់ ដោយអ្វីៗគឺគ្រា...

អ្នក​មាន​ការ​រួម​ភេទ​ដោយ​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព តើ​អ្វី​ទៅ​ឥឡូវ?

អ្នក​មាន​ការ​រួម​ភេទ​ដោយ​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព តើ​អ្វី​ទៅ​ឥឡូវ?

តោះយើងមកនិយាយឲ្យចំចំណុចតែម្តង ការឈានដល់ចំណុចកំពូលនៃការរួមភេទតែងធ្វើឱ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អ ហើយពេលដែលកំពុងសម្រេចអោយដល់ចំណុចកំពូលវាកាន់តែធ្វើឲ្យមានចំណង់បន្ថែមទៀត។ ពេលខ្លះយើងបានប្រយ័ត្នប្រយែងថាធ្វើយ៉ាងណា...

ទំនៀមទំលាប់នៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង?

ទំនៀមទំលាប់នៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង?

អូសទៅឆ្វេង។ អូសទៅស្តាំ។ ភ្លេចៗខ្លួន ពេលវេលាជាច្រើនបានកន្លងផុតទៅដោយអ្នកបានអូសកាត់រូបភាពរាប់សិប ដើម្បីស្វែងរកអ្នកដែលអ្នកចង់បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយ។ ដោយមានការទាក់ទងតាមអនឡាញ វាងាយស្រួលណាស់ ដោយអ្វីៗគឺគ្រា...

អ្នក​មាន​ការ​រួម​ភេទ​ដោយ​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព តើ​អ្វី​ទៅ​ឥឡូវ?

អ្នក​មាន​ការ​រួម​ភេទ​ដោយ​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព តើ​អ្វី​ទៅ​ឥឡូវ?

តោះយើងមកនិយាយឲ្យចំចំណុចតែម្តង ការឈានដល់ចំណុចកំពូលនៃការរួមភេទតែងធ្វើឱ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អ ហើយពេលដែលកំពុងសម្រេចអោយដល់ចំណុចកំពូលវាកាន់តែធ្វើឲ្យមានចំណង់បន្ថែមទៀត។ ពេលខ្លះយើងបានប្រយ័ត្នប្រយែងថាធ្វើយ៉ាងណា...