Babawasan ba ng external condom (para sa lalaki) ang sensitibidad o pakiramdam ng lalaki?

Sumubok ng ilang iba’t ibang brand o uri para malaman kung makakatulong iyon. Makabubuti kung titingnan mo ang mga condom na ibinebenta bilang “ultra-thin” o “ultra-sensitive.”
Hindi pa rin gumagana? Subukang lumipat sa pamamaraang maaari mong “kalimutan” nang matagal na panahon, tulad ng IUD, implant, injectable, ring, o patch.
Wala sa ibang mga pamamaraang ito ang makakaprotekta laban sa mga STI. Kaya kung gusto mo ng proteksyon laban sa STI, subukan ang internal condom (para sa babae) sa halip.
Sumubok ng ibang pamamaraan: implant, IUD, Patch, ring, injectable.


References:

  1. IPPF and UNFPA. (2010). MYTHS, MISPERCEPTIONS AND FEARS: ADDRESSING CONDOM USE BARRIERS. New York . Retrieved from http://bibliobase.sermais.pt:8008/BiblioNET/Upload/PDF4/002988.pdf