Kabatiran sa pagiging fertile

Nagbibigay kami ng impormasyon tungkol sa Fertility Awcious o Rhythm Method. Paano ito gumagana, ang bisa nito, at ang mga bagay na isasaalang-alang.
Kabatiran sa pagiging fertile

Buod

Ang mga pamamaraang nakabatay sa kabatiran sa pagiging fertile ay isang anyo ng natural na pagpaplano ng pamilya. Ang mga pamamaraang ito ay nangangailangang subaybayan mo ang cycle ng iyong regla upang matukoy ang mga araw na maaari kang mabuntis. Ang mahirap na bahagi ay ang pagtukoy kung kailan ang mga araw na iyon. Bibigyan ka namin ng ilang pagpipilian upang subaybayan ang iyong pagiging fertile o mabunga at tulungan kang matukoy ang mga araw na pwede kang mabuntis. Para sa mga babaeng hindi regular ang regla, kabilang ang mga dalaga, maaaring hindi ito ang pinakamahusay na opsyon.

Mga Uri ng Kabatiran sa Pagiging Fertile:Standard Days (SDM): maaari mong gamitin ang pamamaraang ito kung ang cycle ng regla mo ay nasa pagitan ng 26 at 32 araw ang haba. Kailangan mong itala ang mga regla mo at tukuyin kung kailan ka hindi mabubuntis.

TwoDAy (TDM): para sa pamamaraang ito, kailangan mong obserbahan ang cervical discharge mo upang malaman kung kailan ka fertile.
Cervical Mucus: lumilikha ang katawan mo ng partikular na malagkit na likido kapag ikaw ay pinakamabunga o fertile. Ang pamamaraang ito ay patungkol sa pagsubaybay sa iyong cervical mucus.
Body Temp o Temperatura ng Katawan (BBT): para sa pamamaraang ito, itatala mo ang temperatura ng iyong katawan tuwing umaga upang matukoy kung nag-o-ovulate ka ba o hindi.

Symptothermal: maraming senyales ang katawan mong nagpapahiwatig na maaari kang mabuntis. Sinusubaybayan ng pamamaraang ito ang marami sa mga ito nang sabay-sabay. Kabilang dito ang pakiramdam ng iyong cervix.

Lactational (LAM): pinipigilan ng natural na pagpapasuso ang pagiging fertile. Gumagana ang pamamaraang ito kung kakapanganak mo lang. Pero para gumana ang pamamaraang ito, kailangang eksklusibo mong pinapasuso ang anak mo.

Mabilis na mga katotohanan

 • Mura lang ang mga pamamaraang nakabatay sa kabatiran sa pagiging fertile. Wala ring hormone ang mga ito.
 • Pagiging epektibo: hindi gaanong epektibo ang mga pamamaraang nakabatay sa kabatiran sa pagiging fertile. Pinakamahusay ang mga ito kapag perpektong naisagawa.
  • Perpektong paggamit:95-99%
  • Karaniwang paggamit:76-88%
 • Mga side effect: wala
 • Pagsisikap: mataas. Kinakailangan ang araw-araw na pagsubaybay upang gamitin nang tama ang mga pamamaraang nakabatay sa kabatiran sa pagiging fertile.

Mga detalye

Gusto mong mas kilalanin pa ang katawan mo. Matutulungan ka ng pagkakaroon ng kabatiran sa pagiging fertile na pigilan ang pagbubuntis. Mahusay ring paraan ang mga ito para mas makilala pa ang iyong katawan. Makakapansin ka ng mga pagbabago at mas mauunawaan mo ang cycle ng iyong regla.
Ayos lang sa iyong mabuntis. Mataas ang antas ng kabiguan kapag hindi mo maayos na ginamit ang pamamaraang ito. Kung hindi naman magiging problema sa iyo ang pagbubuntis, at hindi ka masyadong mahusay sa pagsubaybay ng kabatiran sa pagiging fertile, pumili ng ibang pamamaraan. Kung gusto mo pa rin itong subukan, gumamit ng backup na pamamaraan, tulad ng mga condom, sa bawat pagkakataong makipagtalik ka habang natututo.
Ganap na disiplina sa sarili. Kailangang pareho niyong pagkasunduan ng kapareha mong sundin ang pamamaraang ito. Kailangan niyo ring makilala nang husto ang mga katawan niyo.
Ayos lang sa iyong hindi makipagtalik, o gumamit ng ibang pamamaraan. Sa pamamaraang ito, kailangan mong subaybayan ang mga araw na pwede kang mabuntis kada buwan. Sa mga araw na iyon, kakailanganin mong umiwas sa pakikipagtalik o gumamit ng hindi hormonal na pamamaraan. Kung hindi ayos sa iyong hindi makipagtalik o gumamit ng ibang pamamaraan ng contraception, huwag gumamit ng mga pamamaraang nakabatay sa kabatiran sa pagiging fertile.
Gusto mo ng pamamaraang walang side effect. Ang pamamaraang ito ay hindi nagdaragdag ng mga hormone sa iyong katawan. Maraming taong gumagamit ng pamamaraang tio ay gusto ng pamamaraang hindi makakaapekto sa kanilang mga katawan.
Hindi kailangan ng reseta. Kung ayaw mong gumamit ng hormones, isa ito sa mga maaari mong piliin

Paano gamitin

Simple lang ang mga pamamaraang nakabatay sa kabatiran sa pagiging fertile. Subaybayan ang mga cycle ng iyong regla at huwag makipagtalik sa mga araw na maaari kang mabuntis. Kapag nakipagtalik ka sa mga araw na iyon, gumamit ng alternatibong pamamaraan, tulad ng condom – para sa lalaki o babae – o diaphragm.

Subaybayan ang iyong cycle gamit ang iba’t ibang paraan. Ang paggamit ng dalawa o higit pa ay makakatulong sa iyong mas maging tumpak. Kakailanganin mong obserbahan ang mga pagbabago sa iyong katawan at kalkulahin kung nasaan ka na sa cycle ng iyong regla. Mangangailangan ito ng napakaraming pagsisikap at kaseryosohan. Bago mo piliin ang pamamaraang ito, tiyaking nauunawaan mo ang kailangan mong gawin. Maging handang hindi makipagtalik nang pitong araw kada buwan, o gumamit ng pangalawang pamamaraan sa mga araw na iyon.
Standard Days (SDM): Gagana lamang ito kung ang cycle ng regla mo ay nasa pagitan ng 26 at 32 araw ang haba. Matuto nang higit pa tungkol sa pamamaraang ito.

TwoDAy (TDM): Titingnan mo kung mayroon kang mga cervical secretion araw-araw. Kapag may napansin kang secretion kahapon o ngayon, maaari kang mabuntis. Huwag makipagtalik sa mga araw na iyon. Kapag nagpasya kang makipagtalik, gumamit ng ibang anyo ng birth control. Kumuha ng higit pang impormasyon dito.
Cervical Mucus: Kakailanganin mong itsek ang cervical mucus araw-araw. Maaari kang mabuntis mula sa simula ng iyong mga secretion (kapag malinaw, nababanat, madulas, at basa ang iyong cervical mucus) hanggang 3 araw matapos itong huminto. Gamitin ang pamamaraang ito kasabay ng Symptothermal Method o Standard Days method.

Body Temp o Temperatura ng Katawan (BBT): Kukunin mo ang iyong temperatura tuwing umaga bago ka bumangon. Isulat ito sa isang tsart. Gamitin ang pamamaraang ito kasabay ng Symptothermal Method o Standard Days Method.
Symptothermal: Pinagsasama ng pamamaraang ito ang ilang pamamaraang nakabatay sa kabatiran sa pagiging fertile upang hulaan ang mga araw na maaari kang mabuntis. Madalas na sinusubaybayan nito ang basal temperature ng katawan at cervical mucus. Maaari kang makakuha ng higit pang impormasyon dito.

Lactational (LAM): Maaari mong gamitin ang pagpapasuso upang pigilan ang pagbubuntis nang hanggang 6 na buwan matapos manganak. Gumagana lamang ito kapag natugunan mo ang tatlong pamantayang nakalista sa ibaba:

 1. Walang regla mula nang ipanganak ang anak mo.
 2. Pinapasuso mo lang ang anak mo (walang ibang pagkain o inuming ibinibigay).
 3. Pinasususo mo ang anak mo nang hindi bababa sa kada 4 na oras sa araw at kada 6 na na oras sa gabi.

Maaari kang makaalam ng higit pa tungkol sa LAM dito.

Mga side effect

Magkakaiba ang bawat isa. Ang nararanasan mo ay maaaring iba sa nararanasan ng ibang tao.
Ang Positibo:

 • Libre – maliban sa presyo ng basal thermometer o CycleBeads
 • Hindi kailangan ng reseta
 • Walang idinaragdag na hormones sa iyong katawan
 • Walang hormones, kaya hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga side effect. Ang tanging alalahanin mo lang ay ang posibilidad na mabuntis.
 • Tutulungan ka ng pamamaraang ito na mas makilala ang iyong katawan at malaman kung paano ito gumagana

Ang Negatibo:

 • Kailangan mong maglaan ng panahon sa pagpaplano at pagtatala ng rekord.
 • Nangangailangan ang pamamaraang ito ng kontrol sa sarili.
 • Nangangailangan ng pag-iwas sa pakikipagtalik o abstinence (o paggamit ng alternatibong pamamaraan) nang hindi bababa sa isang linggo kada cycle ng regla
 • Kailangan niyong makilahok ng kapareha mo.
 • Hindi gumagana ang Calendar Method at Standard Days Method para sa mga babaeng hindi regular ang regla
 • Kung kamakailan ka lang tumigil sa paggamit ng hormonal na pamamaraan, kailangan mong gumamit ng hindi hormonal na pamamaraan nang ilang buwan. Naaapektuhan ng hormones ang iyong cycle, na dahilan upang hindi pa magkaroon ng epekto ang mga pamamaraang nakabatay sa kabatiran sa pagiging fertile sa una. Gumamit ng hindi hormonal na pamamaraan habang inaaral mong subaybayan ang cycle ng iyong regla.
 • Mahirap sundin ang plano kapag lasing ka

Mga sanggunian

[1] FPA the sexual health charity. (2015). Your guide to natural family planning. Retrieved from https://www.sexwise.fpa.org.uk/sites/default/files/resource/2017-08/natural-family-planning-your-guide.pdf

[2] Manhart, et al. (2013). Fertility awareness-based methods of family planning: A review of effectiveness for avoiding pregnancy using SORT. ACOFP American College of Osteopathic Family Physicians. Retrieved from https://www.sympto.org/data/Fertility_awareness-based_methods_of_family_planning_2013.pdf

[3] Marstona, C. A., & Church, K. (2016). Does the evidence support global promotion of the calendar-based Standard Days Method® of contraception? Elsevier. Retrieved from https://www.contraceptionjournal.org/article/S0010-7824(16)00005-6/pdf

[4] Peragallo, et al. (2018). Effectiveness of Fertility Awareness–Based Methods for Pregnancy Prevention: A Systematic Review. The American College of Obstetricians. Wolters Kluwer Health, Inc. Retrieved from https://www.replyobgyn.com/wp-content/uploads/2019/01/ACOG_Urrutia-Systematic-Review.pdf

[5] Reproductive Health Access Project. (2019). Fertility Awareness. Retrieved from https://www.reproductiveaccess.org/wp-content/uploads/2014/12/nfp.pdf

[6] Smith, A. (2019). Fertility Awareness Based Methods (FABMs): Evaluating and Promoting Female Interest for Purposes of Health Monitoring and Family Planning. University of Arkansas: Theses and Dissertations. Retrieved from https://scholarworks.uark.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4837&context=etd

[7] Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada. (2015). Canadian Contraception Consensus Chapter 4: Natural Family Planning. JOGC Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada. Retrieved from https://www.jogc.com/article/S1701-2163(16)39375-6/pdf

[8] Thijssen, et al. (2014). ‘Fertility Awareness-Based Methods’ and subfertility: a systematic review. FAcTs VieWs Vis Obgyn. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/267872637_’Fertility_Awareness-Based_Methods’_and_subfertility_a_systema-tic_review

[9] The American College of Nurse-Midwives. (2018). Fertility Awareness Methods. Journal of Midwifery and Women´s Health , 63. Retrieved from https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jmwh.12906

[10] World Health Organization. (2016). Selected practice recommendations for contraceptive use. Geneva. Retrieved from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252267/9789241565400-eng.pdf?sequence=1

[11] World Health Organization Department of Reproductive Health and Research and Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health Center for Communication Programs (2018) Family Planning: A Global Handbook for Providers. Baltimore and Geneva. Retrieved from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260156/9780999203705-eng.pdf?sequence=1