ចុះយ៉ាងណាបើថ្នាំសំលាប់មេជីវិតមានភាពស្មុគស្មាញខ្លាំង?

ថ្នាំសម្លាប់មេជីវិតឈ្មោលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញ។ សាកល្បងប្តូរម៉ាក ហើយត្រូវប្រាកដថា អ្នកកំពុងប្រើថ្នាំសម្លាប់មេជីវិតរបស់អ្នកឱ្យត្រឹមត្រូវតាមការណែនាំ។ ប្រសិនបើអ្នកគិតថាស្មុគស្មាញពេក សូមពិចារណាប្រើវិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀត។
នៅតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពមែនទេ? ប្រសិនបើថ្នាំសម្លាប់មេជីវិតឈ្មោលមិនមែនជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកទេ អ្នកប្រហែលជាចង់សាកល្បងវិធីសាស្ត្រ​ដែលត្រូវការថែទាំតិច និងយូរអង្វែងដូចជា IUD ការផ្សាំ ឬថ្នាំចាក់។ ប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តវិធីសាស្ត្រគ្មានអរម៉ូនដោយមិនប្រើថ្នាំសម្លាប់មេជីវិតឈ្មោល អ្នកប្រហែលជាត្រូវសាកល្បងស្រោមអនាម័យ​ដែលមិនមានអរម៉ូន ឬស្រោមអនាម័យខាងក្រៅ (បុរស)/ស្រោមអនាម័យខាងក្នុង (ស្រី)។
សាកល្បងវិធីសាស្ត្រផ្សេង៖ ស្រោមអនាម័យខាងក្រៅ (បុរស), ការផ្សាំ, ស្រោមអនាម័យខាងក្នុង (ស្រី), កង IUD, ថ្នាំចាក់.