តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើខ្ញុំមិនអាចចាំពីការវាស់សីតុណ្ហភាព តាមដានវដ្តរដូវរបស់ខ្ញុំ ឬពិនិត្យមើលទឹករំអិលរបស់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃ?

វិធីសាស្ត្រនេះមានប្រសិទ្ធភាពលុះត្រាតែអ្នក ប្រើវាឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងជាប់លាប់។ មានឧបករណ៍ជាច្រើនដូចជាកម្មវិធី ទែម៉ូម៉ែត្រ និងអង្កាំវដ្តរដូវដែលអាចជួយក្នុងការតាមដានវដ្ត។
នៅតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពមែនទេ? ប្រសិនបើអ្នកមិនប្រាកដថាអ្នកអាចតាមដានសញ្ញានៃការមានកូនរបស់អ្នករាល់ថ្ងៃទេ សូមគិតអំពីវិធីផ្សេងទៀតដែលងាយស្រួលតិចជាងនេះ។
IUD ឬការផ្សាំមានប្រសិទ្ធភាពច្រើនឆ្នាំ ការចាក់មានប្រសិទ្ធភាពរយៈពេលច្រើនខែ កងគ្រានតែផ្លាស់ប្តូររាល់ខែ ហើយអ្នកប្តូរបំណះម្តងក្នុងមួយសប្តាហ៍
សាកល្បងវិធីសាស្ត្រផ្សេង៖ ការផ្សាំ, កង IUD, បំណះ, កង and ថ្នាំចាក់.