តើស្រោមអនាម័យខាងក្រៅ (បុរស) នឹងកាត់បន្ថយភាពឆាប់ឡើងរឹងរបស់បុរសដែរឬទេ?

សាកល្បងម៉ាក ឬប្រភេទផ្សេងៗគ្នា ដើម្បីដឹងថាតើវាអាចជួយបានឬទេ។ អ្នកប្រហែលជាចង់រកមើលស្រោមអនាម័យដែលលក់នៅលើទីផ្សារថា “ស្ដើងខ្លាំង” ឬ “ឆាប់រឹងខ្លាំង”។
នៅតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពមែនទេ? សាកល្បងប្តូរទៅវិធីសាស្ត្រមួយដែលអ្នកអាច “ភ្លេច” មួយរយៈដូចជា IUD ការផ្សាំ ថ្នាំចាក់ កង ឬបំណះពន្យារកំណើត។
គ្មានវិធីសាស្ត្រណាផ្សេងទៀតនឹងការពារប្រឆាំងនឹងជំងឺកាមរោគ (STI) ទេ។ ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកចង់បានការការពារជំងឺកាមរោគ សូមសាកល្បងប្រើស្រោមអនាម័យខាងក្នុង (ស្រី) ជំនួសវិញ។
សាកល្បងវិធីផ្សេង៖ ផ្សាំ, IUD, បំណះ, ចិញ្ចៀន, ចាក់។


References:

  1. IPPF and UNFPA. (2010). MYTHS, MISPERCEPTIONS AND FEARS: ADDRESSING CONDOM USE BARRIERS. New York . Retrieved from http://bibliobase.sermais.pt:8008/BiblioNET/Upload/PDF4/002988.pdf