ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំបន្តឆ្លងមេរោគលើផ្លូវបង្ហូរទឹកនោ?

ស្ត្រីខ្លះពិតជាឆ្លងរោគលើផ្លូវបង្ហូរទឹកនោម ដោយការប្រើស្រោមអនាម័យស្រ្តី។ វាអាចជួយបានប្រសិនបើអ្នកនោម មុនពេលស៊កបញ្ចូលស្រោមអនាម័យស្រ្តី។ បត់ជើងតូចម្តងទៀតក្រោយពេលរួមភេទរួច។
អ្នកក៏អាចពិគ្រោះជាមួយអ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក ដើម្បីប្រាកដថាស្រោមរបស់អ្នកស័ក្ដិសមត្រឹមត្រូវ។
នៅតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពមែនទេ? ប្រសិនបើអ្នកនៅតែមានការឆ្លងមេរោគលើផ្លូវបង្ហូរទឹកនោម​ហើយចង់ប្តូរវិធីសាស្ត្រ សូមពិចារណាវិធីសាស្ត្រដែលអ្នកមិនចាំបាច់ស៊កបញ្ចូលដោយខ្លួនឯងរាល់ពេលរួមភេទ។
សាកល្បងវិធីសាស្ត្រផ្សេង៖ ផ្សាំ, IUD, បំណះ, ថ្នាំ​គ្រាប់, ចាក់។.


References:

  1. Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada. (2015). Canadian Contraception Consensus Chapter 5: Barrier Methods. JOGC Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada , 37. Retrieved from https://www.jogc.com/article/S1701-2163(16)39376-8/pdf