តើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេចប្រសិនបើខ្ញុំមានការរលាកស្បែកពីការប្រើបំណះ?

ស្ត្រីខ្លះជួបប្រទះនឹងការរលាកពីសារធាតុស្អិត។
​សាកល្បងវិធីនេះ៖ ផ្លាស់ទីបំណះទៅកន្លែងដែលបានណែនាំផ្សេង។ វាអាចកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់។ ប្រសិនបើអ្នកបានផ្លាស់ទីវានៅជុំវិញ​សូមព្យាយាមរក្សាវានៅកន្លែងតែមួយ។ ប្រសិនបើស្បែករបស់អ្នកនៅតែរលាក សូមសាកល្បងប្រើក្រែម cortisone បន្តិច។ វាប្រហែលជាប្រសើរឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស។
នៅតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពមែនទេ? ប្រសិនបើមិនមានការធូរស្រាលទេ សូមពិចារណាប្រើវិធីសាស្ត្រដោយគ្មានកាវបិត។ នេះគឺជាជម្រើសមួយចំនួនដែលអ្នកត្រូវគិត ដែលមានភាពផលរំខានតិចជាងបំណះ៖ ថ្នាំចាក់ ឧបករណ៍ផ្សាំ IUD កង​
សាកល្បងវិធីផ្សេង៖ ការផ្សាំ កង IUD កង ថ្នាំចាក់