Paano kung gusto ko ng pamamaraang mas epektibo ngunit ayaw mong magpunta sa health care provider?

Maaari kang bumili ng iba’t ibang pamamaraang over-the-counter tulad ng mga external condom (para sa lalaki) / internal condom (para sa babae), internal condom (para sa babae), sponge, at spermicide.
Available ang mga pinakaepektibong pamamaraan matapos bumisita sa health care provider, kaya’t makabubuting maghanap ka ng mapagkaibigan, abot-kaya at madaling puntahang pasilidad na pangkalusugan o community health provider kung ayaw mong mabuntis ngayon. Makabubuting makipag-usap ka sa iyong provider tungkol sa mga mapagpipiliang contraceptive.
Hindi pa rin gumagana? Gusto ka naming magkaroon ng mga pagpipilian, kahit pa hindi ka bumisita sa isang health care provider. Subukang gumamit ng internal condom (para sa babae) o external condom (para sa lalaki) – makikita mo ang mga ito sa mga parmasya, klinika, at supermarket.
Sumubok ng ibang pamamaraan: pang-emerhensiyang contraception ; internal condom (para sa babae) ; external condom (para sa lalaki).


References:

  1. World Health Organization Department of Reproductive Health and Research and Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health Center for Communication Programs (2018) Family Planning: A Global Handbook for Providers. Baltimore and Geneva. Retrieved from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260156/9780999203705-eng.pdf?sequence=1