Paano kung nahihirapan akong tandaang palitan ang patch?

Subukan ito: magtakda ng paalala sa iyong phone.

Hindi pa rin gumagana? Kung gumagamit ka ng sistema ng pagpapaalala at nahihirapan ka pa ring maalala ito, makabubuting magsaalang-alang ng pamamaraang maaari mong kalimutan nang ilang buwan o ilang taon. Maaaring ilang uri ng injectable, implant, o IUD.

Sumubok ng ibang pamamaraan:  implant, IUD, injectable.


Mga sanggunian:

  1. Reproductive Health Access Project. (2015). THE PATCH. Retrieved from https://www.reproductiveaccess.org/wp-content/uploads/2014/12/factsheet_patch.pdf