ហេតុអ្វីបានជាកងរអិលចេញមកក្រៅ?

មានករណីដែលថាអ្នកមិនស៊កបញ្ចូលកងបានត្រឹមត្រូវ។
សាកល្បងវិធីនេះ៖ ប្រើប្រដាប់ស៊កបញ្ចូលឆ្នុកទទេ ដើម្បីរុញវាឱ្យចូលស៊ុប​។
នៅតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពមែនទេ? ប្រសិនបើនៅតែមានបញ្ហា សូមគិតអំពីការប្រើវិធីសាស្ត្រ​ដែលអ្នកនឹងមិនចាំបាច់ស៊កបញ្ចូលខ្លួនឯងទេ។ គិតអំពីថ្នាំចាក់ និងការផ្សាំ។
សាកល្បងវិធីផ្សេង៖ ផ្សាំ, IUD, ចាក់។


References:

  1. World Health Organization Department of Reproductive Health and Research and Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health Center for Communication Programs (2018) Family Planning: A Global Handbook for Providers. Baltimore and Geneva. Retrieved from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260156/9780999203705-eng.pdf?sequence=1