តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើដៃគូរបស់ខ្ញុំនិយាយថាគាត់អាចមានអារម្មណ៍ដឹងថាមានកងនៅពេលយើងរួមភេទ?

អ្នកអាចទាញកងចេញបានភ្លាមៗមុនពេលអ្នករួមភេទ។ គ្រាន់តែត្រូវប្រាកដថាលាងសម្អាតវាជាមួយទឹកស្អាត ហើយដាក់វាចូលវិញក្នុងរយៈពេល 3 ម៉ោង។ ហើយគ្រាន់តែធ្វើវាម្តងក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង។
នៅតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពមែនទេ? ប្រសិនបើអ្នកចង់បានវិធីសាស្ត្រមួយដែលអ្នកមិនចាំបាច់ចងចាំរាល់ថ្ងៃ អ្នកនឹងមិនត្រូវដកចេញក្នុងពេលរួមភេទទេ ហើយដៃគូរបស់អ្នកនឹងមិនមានអារម្មណ៍ថាមានអ្វីមួយក្នុងអំឡុងពេលដាក់ចូលនោះទេ អ្នកប្រហែលជាចង់ប្ដូរទៅប្រើការផ្សាំ ថ្នាំចាក់ ឬបំណះវិញ។
សាកល្បងវិធីផ្សេង៖ ផ្សាំ, បំណះ, ចាក់។


References:

  1. RamaRao, et al. (2015). PROGESTERONE VAGINAL RING: RESULTS OF A THREE-COUNTRY ACCEPTABILITY STUDY. Population Council . Retrieved from https://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2015RH_PVRAcceptability3Country.pdf