តើខ្ញុំគួរធ្វើអ្វីប្រសិនបើខ្ញុំមិនចូលចិត្តផលរំខានអរម៉ូន?

​ប្រើបំណះពីរបីខែ។ ផលរំខានអាចនឹងកើតឡើងនៅក្នុងពេលវេលានោះ។
នៅតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពមែនទេ? អ្នកប្រហែលជាមិនទទួលផលរំខានដូចគ្នានឹងវិធីសាស្ត្រអរម៉ូនដទៃទៀតទេ។ ប្រសិនបើអ្វីៗមិនធូរស្បើយតាមពេលវេលា សូមពិចារណាប្រើកង ថ្នាំចាក់ IUD ឬការផ្សាំ។
សាកល្បងវិធីផ្សេង៖ ការផ្សាំ កង ថ្នាំចាក់