តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើខ្ញុំមានបញ្ហាក្នុងការចងចាំផ្លាស់ប្តូរបំណះ?

សាកល្បងវិធីនេះ៖ កំណត់ការរំលឹកនៅលើទូរសព្ទរបស់អ្នក។
នៅតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពមែនទេ? ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រព័ន្ធរំលឹក ហើយអ្នកនៅតែមានបញ្ហាក្នុងការចងចាំ អ្នកប្រហែលជាចង់ពិចារណាប្រើវិធីសាស្ត្រមួយដែលអ្នកមិនត្រូវការចងចាំរយៈពេលជាច្រើនខែឬច្រើនឆ្នាំ។ ប្រហែលជាប្រភេទខ្លះនៃថ្នាំចាក់ ការផ្សាំ ឬ IUD។
សាកល្បងវិធីផ្សេង៖ ការផ្សាំ កង IUD ថ្នាំចាក់