តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើថ្នាំសម្លាប់មេជីវិតបង្កឱ្យមានការរលាក?

ការរលាកអាចបណ្តាលមកពីម៉ាកថ្នាំសម្លាប់មេជីវិតឈ្មោល ដែលអ្នកកំពុងប្រើ។ សាកល្បងប្រភេទផ្សេងទៀត ប្រសិនបើអ្នកចង់បន្តប្រើថ្នាំសម្លាប់មេជីវិត។
នៅតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពមែនទេ? ប្រសិនបើអ្នកប្រតិកម្មទៅនឹងថ្នាំ Nonoxynol–9 ដែលជាគ្រឿងផ្សំសំខាន់នៅក្នុងមេជីវិតឈ្មោលជាច្រើន អ្នកប្រហែលជាត្រូវរកមើលវិធីសាស្ត្រមួយទៀត។ ប្រសិនបើអ្នកចង់បានអ្វីមួយដោយគ្មានអរម៉ូន ស្រោមអនាម័យខាងក្រៅ (បុរស) ស្រោមអនាម័យខាងក្នុង (ស្រី) និង IUD ទង់ដែងអាចជាជម្រើសល្អ។
សាកល្បងវិធីសាស្ត្រផ្សេង៖ ស្រោមអនាម័យខាងក្រៅ (បុរស), ស្រោមអនាម័យខាងក្នុង (ស្រី), កង IUD.


References:

  1. Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada. (2015). Canadian Contraception Consensus Chapter 5: Barrier Methods. JOGC Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada , 37. Retrieved from https://www.jogc.com/article/S1701-2163(16)39376-8/pdf