តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើបុរសមានអារម្មណ៍ថាមានកងនៅខាងក្នុង?

ប្រសិនបើបុរសអាចមានអារម្មណ៍ថាមានកងខាងក្នុង អ្នកប្រហែលជាមិនអាចរុញវាចូលទៅក្នុងទ្វារមាស ឬរន្ធគូទបានទេ។ ព្យាយាមរុញវាឱ្យឆ្ងាយបន្តិច។
នៅតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពមែនទេ? ប្រសិនបើអ្នកទាំងពីរព្រមព្រៀងគ្នា សូមប្តូរទៅប្រើស្រោមអនាម័យខាងក្រៅ (បុរស)។ វានឹងការពារអ្នកពីជំងឺកាមរោគ។
ប្រសិនបើអ្នកមិនព្រួយបារម្ភអំពីជំងឺកាមរោគជាមួយដៃគូទេ អ្នកប្រហែលជាចង់ប្ដូររកវិធីសាស្ត្រដែលមិនមានរបាំងការពារ។ ថ្នាំចាក់ និងឧបករណ៍ផ្សាំមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។
សាកល្បងវិធីផ្សេង៖ ស្រោមអនាម័យខាងក្រៅ (បុរស), ផ្សាំ, ចាក់។.


References:

  1. Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada. (2015). Canadian Contraception Consensus Chapter 5: Barrier Methods. JOGC Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada , 37. Retrieved from https://www.jogc.com/article/S1701-2163(16)39376-8/pdf