ចុះប្រសិនបើខ្ញុំមិនចង់មានអ្វីមួយនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំរយៈពេលយូរ?

ឧបករណ៍ពន្យារកំណើតទាំងអស់ត្រូវបានសាកល្បងយ៉ាងហ្មត់ចត់ ហើយត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេលវែង។ ដោយសារតែគេរចនាវាឡើងឱ្យដាក់បញ្ចូលរយៈពេលយូរ ហើយអ្នកអាចភ្លេចអំពីការផ្សាំក្នុងរយៈពេល 3 ទៅ 5 ឆ្នាំ។
នៅតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពមែនទេ? ប្រសិនបើអ្នកនៅតែធុញទ្រាន់នឹងគំនិតនៃការមានឧបករណ៍នៅខាងក្នុងខ្លួនអ្នក អ្នកមានជម្រើសជាច្រើនទៀត។ ចុះការប្រើថ្នាំចាក់ បំណះ ថ្នាំ​គ្រាប់?
សាកល្បងវិធីសាស្ត្រផ្សេង៖ ថ្នាំចាក់ បំណះ ថ្នាំ​គ្រាប់។

តើខ្ញុំនឹងដឹងយ៉ាងដូចម្តេចថាខ្ញុំមិនមានផ្ទៃពោះ ប្រសិនបើខ្ញុំមិនមានរដូវទៀងទាត់?

វាជារឿងធម្មតាទេដែលបញ្ឈប់ការមករដូវ ហើយស្ត្រីជាច្រើនយល់ថាវាជារឿងល្អ។
នៅតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពមែនទេ? ប្រសិនបើជារឿងសំខាន់ដែលអ្នកត្រូវមានរដូវទៀងទាត់ដើម្បីប្រាកដថាអ្នកមិនមានផ្ទៃពោះ អ្នកប្រហែលជាចង់សាកល្បងវិធីសាស្ត្រដែលមានភាពទៀងទាត់ដូចជា {កង} {បំណះ} ឬ {ថ្នាំគ្រាប់}។
សាកល្បងវិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀត៖ បំណះ, ថ្នាំ​គ្រាប់, កង.