តើខ្ញុំនឹងដឹងយ៉ាងដូចម្តេចថាខ្ញុំមិនមានផ្ទៃពោះ ប្រសិនបើខ្ញុំមិនមានរដូវទៀងទាត់?

វាជារឿងធម្មតាទេដែលបញ្ឈប់ការមករដូវ ហើយស្ត្រីជាច្រើនយល់ថាវាជារឿងល្អ។
នៅតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពមែនទេ? ប្រសិនបើជារឿងសំខាន់ដែលអ្នកត្រូវមានរដូវទៀងទាត់ដើម្បីប្រាកដថាអ្នកមិនមានផ្ទៃពោះ អ្នកប្រហែលជាចង់សាកល្បងវិធីសាស្ត្រដែលមានភាពទៀងទាត់ដូចជា {កង} {បំណះ} ឬ {ថ្នាំគ្រាប់}។
សាកល្បងវិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀត៖ បំណះ, ថ្នាំ​គ្រាប់, កង.