Paano kung gusto kong mabuntis?

Maaaring magkaroon ng pagkaantala sa iyong kakayahang magbuntis matapos ipatanggal ang implant. Maraming babae ang hindi tumatagal ay nabubuntis matapos itigil ang implant. Kung ayaw mong mabuntis, kaagad na magsimula ng ibang pamamaraan matapos ipatanggal ang implant mo. Depende sa iyong katawan, maaaring tumagal nang hanggang 2 buwan para makabalik sa iyong regular na cycle pagkatapos ipatanggal ang implant.


Mga sanggunian:

  1. Family Planning NSW. (2013). The contraceptive implant. Retrieved from https://www.fpnsw.org.au/sites/default/files/assets/CONTRACEPTIVE%20IMPLANT.pdf