តើមានអ្វីកើតឡើង ប្រសិនបើខ្ញុំមិនចូលចិត្តស៊កបញ្ចូលកង?

កងនេះទាមទារឱ្យមានការខិតខំប្រឹងប្រែងតិចជាងជម្រើសជាច្រើនទៀត។ ប៉ុន្តែមានវិធីសាស្ត្រមានប្រសិទ្ធភាពផ្សេងទៀតដែលត្រូវការប្រើកម្លាំងតិច។
នៅតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពមែនទេ? ប្រសិនបើការស៊កបញ្ចូលអ្វីមួយម្តងក្នុងមួយខែគឺជារឿងពិបាកសម្រាប់អ្នក ប្រហែលជាអ្នកចង់គិតអំពីអ្វីមួយដែលអ្នកមិនត្រូវការចងចាំរាប់ឆ្នាំដូចជាការផ្សាំ ឬ IUD។
សាកល្បងវិធីផ្សេង៖ ផ្សាំ, IUD