ហេតុអ្វីបានជាស្រោមអនាម័យខាងក្នុង (ស្រី) បង្កើតសំឡេងរំខាន?

សាកល្បងប្រើទឹករំអិលបន្តិច ហើយមើលថាតើវាស្ងាត់ជាងមុនឬទេ។ ស្រោមអនាម័យខាងក្នុងជំនាន់ថ្មី (ស្រី) គួរតែមានរាងតូចជាងមុន ដូច្នេះសូមសាកល្បងប្រើស្រោមទាំងនោះ។
នៅតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពមែនទេ? ប្រសិនបើគាត់ចង់ សូមប្តូរទៅប្រើស្រោមអនាម័យ​ដែលវានឹងការពារអ្នកពីជំងឺកាមរោគផងដែរ។
ប្រសិនបើជំងឺកាមរោគមិនមែនជាអ្វីដែលអ្នកព្រួយបារម្ភឥឡូវនេះទេ សូមពិចារណាប្តូរទៅវិធីសាស្ត្រផ្សេងវិញ។ IUD កង បំណះ ឬថ្នាំចាក់បញ្ចូលអាចជាជម្រើសល្អសម្រាប់អ្នក។
សាកល្បងវិធីផ្សេង៖ ស្រោមអនាម័យ កង, IUD


References:

  1. IPPF and UNFPA. (2010). MYTHS, MISPERCEPTIONS AND FEARS: ADDRESSING CONDOM USE BARRIERS. New York . Retrieved from http://bibliobase.sermais.pt:8008/BiblioNET/Upload/PDF4/002988.pdf