Paano kung mga flavored external condom (para sa lalaki) lang ang mayroon ako?

Gustung-gusto ng ibang tao ang mga flavored condom para sa oral sex. Makakatulong ang mga itong pigilan ang pamumuo ng mga STI sa iyong lalamunan.
Ang ilang flavored condom ay mayroong asukal. Maaaring magdulot ang mga asukal na ito ng mga yeast infection. Maghanap ng mga condom na walang asukal.


References:

  1. IPPF and UNFPA. (2010). MYTHS, MISPERCEPTIONS AND FEARS: ADDRESSING CONDOM USE BARRIERS. New York . Retrieved from http://bibliobase.sermais.pt:8008/BiblioNET/Upload/PDF4/002988.pdf