Paano kung naduduwal ako sa EC pills?

Upang pigilan ang pagduduwal at pagsusuka, maaari kang uminom ng hindi inireresetang gamot laban sa pagkahilo nang isang oras bago inumin ang unang dosis ng EC. Tandaan na maaari kang antukin dahil dito.
Kung nasuka ka sa loob ng isang oras mula nang uminom ng dosis ng EC, makabubuting inumin mo ulit ang dosis na iyon sakaling hindi pa nasisipsip ng katawan mo ang hormones.


References:

  1. FSRH Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare. (Amended 2017). FSRH Guideline Emergency Contraception. London. Retrieved from https://www.fsrh.org/standards-and-guidance/documents/ceu-clinical-guidance-emergency-contraception-march-2017/