តើការប្រើប្រាស់ថ្នាំពន្យារកំណើតមានផលរំខានអ្វីខ្លះ?

ផលរំខានអាចប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំង ហើយវាអាចមានទាំងអំណោយផល និងមិនអំណោយផល។ វាអាស្រ័យលើរបៀបដែលមនុស្សម្នាក់ៗមានប្រតិកម្មទៅនឹងថ្នាំហើយក៏អាស្រ័យលើប្រភេទនៃការពន្យារកំណើត ដែលអ្នកប្រើផងដែរ។មានវិធីពន្យារកំណើតច្រើនប្រភេទ។ ដើម្បីស្វែងយល់អំពីផលប៉ះពាល់សម្រាប់វិធីសាស្រ្តនីមួយៗ សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ https://findmymethod.org/km/birth-control-options ជ្រើសរើសវិធីពន្យារកំណើតដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍ ហើយពិនិត្យមើលផ្នែក “ផលប៉ះពាល់”។