តើថ្នាំពន្យារកំណើតទាំងអស់មានអ័រម៉ូនទេ?

ទេ មានវិធីពន្យារកំណើតជាច្រើនដែលមិនមានផ្ទុកអរម៉ូន។ វិធីពន្យារកំណើតមិនមានអរម៉ូន មិនមានអរម៉ូនសំយោគទេ។ ដូច្នេះពួកវាមិនប៉ះពាល់ដល់វដ្តធម្មជាតិរបស់រាងកាយទេ [1]។ IUD ទង់ដែង ស្រោមអនាម័យ និងការក្រៀវគឺជាទម្រង់ ពន្យារកំណើតដែលមិនមានជាតិអរម៉ូនទាំងអស់។ អ្នកអាចស្វែងយល់បន្ថែមអំពីជម្រើសមិនមែនអរម៉ូននៃការគ្រប់គ្រងកំណើតនៅទីនេះ៖ https://findmymethod.org/km/birth-control-options